ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จณัญญา ไผทฉันท์
Asst.Prof.Janunya Pathaichant
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1724
e-mail : janunyap@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Master of Laws (International Trade Law with Merit), University of Essex, United Kingdom.
- Master of Laws (Commercial Law), Monash University, Australia.
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
- "The Meaning of Sufficiency Economy" International conference held conferences by King Prajadhipok's Institute.
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง IP&IT BAR 2024, จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Summer Intern, International Legal Counselors Thailand Limited (Russin & Vecchi), Bangkok, Thailand.
- Kamnuan Chalopathum Law office, Bangkok, Thailand.
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- จณัญญา ไผทฉันท์. (2561). หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(1), 55–74. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/article/view/122256. (TCI 1, ACI)
- Pathaichant, J. (2011). Transport Documents in the Electronic Age: Electronic Publications Bills of Lading and Legal Issues Arising (Master's thesis). Essex: University of Essex.