ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์
Asst.Prof. Harirak Lopattananon
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1720
e-mail : harirakl@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Master of Laws ( International Commercial and European Law) University of Sheffield, United Kingdom.
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- นิติกร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- เอกสารประกอบการสอน "เอกเทศสัญญา2 ตัวแทน นายหนี้"
- เอกสารเรียบเรียง "คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด สำหรับชั้นปริญญาตรี"
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์. (2559). การกำกับดูแลกิจการท่าเรือเดินทะเลภายใต้ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1), 49–79. https://doi.org/10.14456/nulj.2016.3. (TCI 1, ACI)