ข้อมูลประวัติ : Profile
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
Assoc.Prof. Dr.Boonyarat Chokebandanchai
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1727
e-mail : boonyaratch@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Philosophy (Law) , University of Durham, United Kingdom.
- Master of Laws (Media, Communications and Information Technology Law) ,The University of New South wales, Australia.
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- ทนายความ สำนักงานวิสิทธิ์ และเพื่อนทนายความ 2530-2534
- เลขานุการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2536-2540
- Secretary, Basil Real Estate Agency, Australia. 1996-1997
- อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
- รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
- หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 - 2546
- ประธานโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 - 2546
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
- รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 - 30 มกราคม 2548)
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2553 - วันที่ 3 มกราคม 2561)
- คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน)
การอบรมพิเศษที่สำคัญ
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม). รุ่นที่ 22
- หลักสูตรการอบรมผู้บริหาร รุ่นที่ 4 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547
- หลักสูตร สุทธิ- ครุศิลป์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2536
- Visiting fellow, The University of California, Berkeley. 2004
- Visiting fellow, The University of California, UC Davis. 2004
- International Conference on "Skyways, Highways and Corridors : Asia's Communication Challenges." Sponsored by Asia Media Information and Communication Center (AMIC), at Malaysia and Singapore. 1997
- Legal Research Training Course, The University of Sheffield, 2005
- Duo for learning and teaching course, Durham University, 2005
- Online essay marking and feedback, Durham University, 2006
- Induction Program for Postgraduate Teachers, 2008, Durham University
- Legal Research Training Course, Durham University, 2007.
- Legal practice course, Durham University, 2007.
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- คณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
- อนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 2553- ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น) (ของเทศบาลพิษณุโลก) 2553-ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาสภาทนายความ จังหวัดพิษณุโลก 2556- ปัจจุบัน
- คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ขอรับการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ (ปปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี 2539-2540
- พยานผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสำรวจ สถานการณ์สิทธิด้านสาธารณสุข ในพื่นที่ อ.แม่สอด และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยคณะอนุกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ 2553
- วิทยากร ร่วมเสวนาเรื่อง "การประสานความร่วมมือเพื่อบริการความยุติธรรมแก่ประชาชน" จัดโดยสนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, 2555
- วิทยากร ร่วมอภิปราย เรื่อง "10 ปี ศาลปกครองพิษณุโลกกับมุมมองของประชาชน" จัดโดย สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก 2556
- วิทยากร บรรยายให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิทยุกระจายเสียงชุมชนต่อผู้ทดลองออกอากาศชั่วคราว" ในหัวข้อ "จริยธรรมกับกฎหมาย สื่อสารมวลชน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2554
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2546
- วิทยากรรับเชิญให้กับสถานีโทรทัศน์ UBC ในการทำสารคดีเกี่ยวกับการเรียนการสอนทาง นิติศาสตร์, 2547.
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย บทความ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
- อาจารย์บรรยายพิเศษระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก
- อาจารย์บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- กรรมการวิพากษ์ผลงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ในการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7, 2554
- กรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
- กรรมการวิพากษ์งานวิทยานิพนธ์ ของ The University of Sheffield (ให้ความเห็นวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง ในปี 2012)
- Member of Sheffield Institute of Biotechnological Law and Ethics,(ประเภท Academic Staffs) 2005-2007 ทำหน้าที่ประสานงานจัดอบรม สัมมนา และเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมายการแพทย์ และจริยธรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
- Member of Human Rights Centre, Durham University, 2006-2010. ทำหน้าที่ ประสานงาน จัดอบรม สัมมนา และเผยแพร่ข่าวสาร ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย และจิรประภา มากลิ่น. (2566). ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กระทำต่อนักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 221-243 (TCI 1, ACI)
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2563). เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญประเทศไทย เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรเลีย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 91-114. (TCI 1, ACI)
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2561). การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษตามหลัก Common Law Duty of Confidence The Protection of Personal Information of England under the Common Law Duty of Confidence. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 131-148. (TCI 1, ACI)
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2560). การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง กรณีศึกษาการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(1), 7-28. (TCI 1, ACI)/td>
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2556). การเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1), 107-129. (TCI 1, ACI)
- ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, กุลธิดา ไชยจินดา, หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์, จิรประภา มากลิ่น, บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, วิภา เพิ่มผลนิรันดร์, กัญชลี เจติยานนท์. (2554). พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานนต์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 20(1), 49-56. (TCI 1, ACI)
- Sila Tonboot, Supasit Pannarunothai, Nalinee Chuakamfoo, Boonyarat Chokebandanchai. Accountability for reasonableness: Case Study of Thapho Sub-district, Phitsanulok Thailand.
- Article : Ethical Discussion on The Protection of Medical Confidentiality in Judicial Proceedings. Naresuan University Journal. March 2009.- Article : The Protection of Online Database under Thai Copyright Law : Comparative Study Between Thai and Australian Law. Rapee Journal, Faculty of Law, Naresuan Univeristy. June 2005.
- Article : The Protection of Medical Confidentiality : The Empirical Study of Health Care Members' and Publics' Views towards Medical Confidentiality and Data Protection Law. Paper presented at Post Graduate Research Day, Durham University, United Kingdom, 2008.
- Article : Medical Confidentiality and the Administrative of Justice. Paper presented at Post Graduate Research Day, The University of Sheffield, United Kingdom, 2007.
- Article : Freedom of Communication in the Thai Context : The comparative analysis between the Thai and Australian Constitutional Rights. Paper presented at the 10th year Anniversary of Faculty of Humanities and Social Sciences, Naresuan University, 26-27 July 2000
หนังสือ/ตำรา
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2558). กฎหมายสื่อสารมวลชน, การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงเกียรติคุณ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2556). หลักกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2542). กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน: เสรีภาพ และการควบคุม. พิษณุโลก: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย. (2540). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทุ่มตลาดในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
รางวัล
- 2566 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ
- 2564 รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ
- 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ
- 2561 เกียรติภูมินิติโดม สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์