ข้อมูลประวัติ : Profile
อาจารย์นิติภัทร หอมละออ
NitiBhat Homla-or
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1761
e-mail : nitibhath@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Master of Law. Law and Technology, University of California Berkeley.
- Master of Commercial Laws (scholarship), the University of Melbourne, Australia.
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กฎหมายธุรกิจ)
- ใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2013
- The Legists Ltd. (Nopadol & Khaisri) : กลุ่มงานกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 2553-2555
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ
- อดีตประธานคณะกรรมการนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย (UJUST) ระหว่างปี 2552-2553
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- นิติภัทร หอมละออ. (2566). สุขภาพ คือ ความมั่งคั่งระยะยาว. Journal of Roi Kaensarn Academi, 8(10), 719-732.
- นิติภัทร หอมละออ. (2566). มาตรการปราบปรามการทุจริตด้วยกฎหมายภาษี. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 119-150.
- Homla-or, N. (2023). Marital Status and Family Establishment among Diverse Sexuality. Asia Social Issues, 16(5), e258438. https://doi.org/10.48048/asi.2023.258438.
- Homla-or, N. (2016). Equity and its Operation. Naresuan University Law Journal, 9(1), 111-123.
- โครงการจุฬาวิชาการ: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตัล 2551