ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กานต์ คงศรี
Asst.Prof.Pongkan Kongsee
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1718
e-mail : pongkank@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- LL.M. International Trade Law, University of Sussex(With Merit) , UK
- LL.M. International Law, La Trobe University , Australia
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
- 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(พ.ศ.2560-2564)
- กองบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรายการกฎหมายน่ารู้
- 2550 – 2553 นิติกร สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546 – 2549 วิศวกรโยธา บริษัทวันดีไซน์แอนคอนเซ้าท์
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
- พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษา, โครงการมาตรการควบคุมรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ กรมการขนส่งทางบก
- การศึกษากฎหมายโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ .2559
- การศึกษาเรื่องมาตรการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายการใช้เส้นทางเดินเท้า และเส้นทางจักรยานเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียปี แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พ.ศ. 2560
- โครงการวิจัยปัญหาการปรับใช้ตามกฎหมายแพ่งถึงผลกระทบจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิค-19 ว่าด้วยหลักเกณฑ์เหตุสุดวิสัย : กรณีผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างไทย(อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)แหล่งทุน : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร