ข้อมูลประวัติ : Profile
รองศาสตราจารย์ จิรประภา มากลิ่น
Assoc.Prof.Jiraprapa Maglin
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1726
e-mail : jiraprapam@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Master of Philosophy (International Environmental Law), University of Sheffield, United Kingdom.
- Master of Laws (International Law), University of New South wales, Australia.
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2561 - วันที่ 3 มกราคม 2565)
- คณะกรรมการอำนวยการระดับคณะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 2562 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2562 – ปัจจุบัน
- คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง 2553 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการกลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 – ปัจจุบัน
- คณะอนุกรรมการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย จรรยาบรรณและอุทธรณ์ และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 – ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 – ปัจจุบัน
- ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 – 2560
- รองประธานโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 - 2546
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ 2546 – 2548
- คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะที่ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ปี 2558
- คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
- คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ 2557
- คณะอนุกรรมการจริยธรรมในคน ในประเทศไทย (FERCIT) 2545
- Member of Sheffield Institute of biotechnological Law and Ethics. 2005-2007
ผลงานทางวิจัย
- จิรประภา มากลิ่น. (2559). งานวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างยิ่งยืน. แผนแม่บท ระยะ 5 ปีตามแนวทางการดำเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ทุนสนับสนุนโดยงบประมาณแผ่นดิน)
- จิรประภา มากลิ่น. (2556). ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช มาตรา 52. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย, ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, กัญชลี เจติยานนท์, จิรประภา มากลิ่น. (2554). งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การขึ้นทะเบียนและควบคุมยาชีววัตถุในประเทศไทยวัตถุในประเทศ (Situation analysis of biological drug products registration and control in Thailand). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (ทุนสนับสนุนโดย แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
- จิรประภา มากลิ่น. (2546). แผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง)
- จิรประภา มากลิ่น (2544) แผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน (ส่วนกฎหมาย).
บทความวิจัย
- บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย และจิรประภา มากลิ่น. (2566). ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กระทำต่อนักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), 221-243 (TCI 1, ACI)
- จิรประภา มากลิ่น. (2564). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ติดต่อกันของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 191-222. (TCI 1, ACI)
- จิรประภา มากลิ่น. (2563). การค้ำประกันและจำนองภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 กับความเป็นธรรมของผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 75-90. (TCI 1, ACI)
- จิรประภา มากลิ่น. (2561). การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พศ. ..... ของประเทศไทย Analysis of the Biodiversity Draft Act B.E….. of Thailand. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 149-169. (TCI 1, ACI)
- จิรประภา มากลิ่น. (2559). มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 67-94.
- จิรประภา มากลิ่น. (2556). ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช มาตรา 52. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1), 131-149.
- ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, กุลธิดา ไชยจินดา, หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์, จิรประภา มากลิ่น, บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, วิภา เพิ่มผลนิรันดร์ และกัญชลี เจติยานนท์. (2554). พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 20(1), 49-56.
บทความวิชาการ
- จิรประภา มากลิ่น. (2563).การค้ำประกันและจำนองภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 กับความเป็นธรรมของผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 75-90.
- บทความวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พศ...... ของประเทศไทย Analysis of the Biodiversity Draft Act B.E….. of Thailand ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561
- Maglin, J. (2009). Measures for resolving conflicts between the world trade organisation and the convention on biological diversity. Journal of Naresuan University 17(1), 91-99.
- Maglin, J. (2003), The Limitations of International and Domestic Legal Systems in the Application and Enforcement of Human Rights in the Southeast Asian Region, Journal of Humanities and Social Sciences, Naresuan University,11(1), 56-72.
- Maglin, J (2001), Global Intellectual Property Protection: A New Dimension of the Thai Copyright Law and Jurisdiction, Journal of Humanities and Social Sciences, Naresuan University, 9(1), 9 – 38.
- Maglin, J (2000), The United Nation Convention on the Law of the Sea: Is it an effective Instrument for Protection of Marine Environment? Journal of Humanities and Social Sciences, Naresuan University, 8 (2), 29- 44.
งานบริการทางวิชาการ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 'แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม' ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 16
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ระดับรองสารวัตร ระดับสารวัตร และระดับรองผู้กำกับการฯ ตำรวจภูธรภาค6 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของพนักงานฯ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) - 2559
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.) - 2559
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ 2557-ปัจจุบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของมหาวิทยาลัยต่างๆ 2557 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
- คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557
- ที่ปรึกษาสภาทนายความ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน
- คณะกรรมการบริหารกิจการต่างประเทศ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
- พยานผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์สิทธิด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ อ.แม่สอด และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ พ.ศ. 2553
- กรรมการและช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ (ปปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539-2540
- วิทยากรและอภิปรายแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดท่าทีประเทศไทยในการประชุมระหว่างประเทศ ณ ประเทศโคลัมเบียว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and benefit Sharing) จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553
ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ
- คำอธิบาย กฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ประชุม/อบรม/สัมมนา
- วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)” จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความตระหนัก ความภาคภูมิใจในบทบาทการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำและการบริหารงานเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2017 “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฯ” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง ณ ห้อง Hall of Fame อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก) กรุงเทพฯ
- วันที่ 27 กันยายน 2560 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 22 กันยายน 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่มีการสอนด้านนิติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 21 กันยายน 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 19 กันยายน 2560 เข้าร่วมการเสวนา “ก้าวสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางการค้ากับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
- รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ