ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.เมธยา ศิริจิตร
Dr.Methaya Sirichit
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1739
e-mail : methayas@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- Doctor of Juridical Science (S.J.D. in Intellectual property laws), The George Washington University, USA.
- Master of Laws (Intellectual Prorperty Laws by research),The George Washington University, Washington, DC United States of America
- Master of Law (Intellectual Property Laws) The George Washington University , United States of America.
- Master of Law (International Commercial Laws with Merit) University of Kent at Canterbury United kingdom.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ทนายความสำนักงานกฎหมาย Dej-Udom & Associates (พ.ศ. 2551)
- ทนายความสำนักงานกฎหมาย สัตยพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ (พ.ศ. 2548-2549)
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Censorship and International Copyright Protection: How Modern Copyright System and International Trade Rules Can Be Used to Challenge Government and Private Censorship.
- Article: Censorship by Intermediary and Moral Rights: Strengthening Authors’ Control Over the Online Expressions Through the Right of Respect and Integrity, 1 J. L. TECH. & PUB. POL’Y 54 (2015).
- Article: The Public Policy Ground: The Historical Evolution and Validity of Moral Limits on Copyrightability, 62 J. Copyright Soc'y U.S.A. 1 (2014).
- Article: Catching the Conscience: An Analysis of the Knowledge Theory under Section 512(c)’s Safe Harbor & The Role of Willful Blindness in the Finding of Red Flags, 86 Alb L.J. Sci & Tech 85 (2013).