ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร.สุชานัน หรรษอุดม
Dr.Suchanun Hunsa-Udom
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1761
e-mail : suchanunh@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- PhD in Law University of Aberdeen, Scotland, United Kingdom.
- LL.M., Energy and Environmental Law (with Commendation), University of Aberdeen, United Kingdom.
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิชาว่าความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- นิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- Hunsa-Udom, S. (2024). ‘Offshore Wind Licensing in Japan and Korea’ in Offshore Wind Licensing Handbook. Edward Elgar Publishing.
- สุชานัน หรรษอุดม. (2564). ควรมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทยหรือไม่?. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 50(2), 162-184. (TCI 1, ACI)
- สุชานัน หรรษอุดม. (2562). การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยและประเทศสกอตแลนด์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 27-52. (TCI 1, ACI)
- สุชานัน หรรษอุดม. (2561). ข้อพิจารณาเบื้องต้นของทฤษฎีความรับผิดภายใต้กฎหมายไทย กรณีความเสียหายจากการใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 33-54. (TCI 1, ACI)
รางวัล
- บุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย" (Towards Environmental Impact Assessment on the Protection of Marine Ecosystems from Offshore Wind Power Development in Thailand)
- ทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ENCON Fund) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก