ข้อมูลประวัติ : Profile
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี อดุลนิรัตน์
Asst.Prof. Dr.Chakri Adunnirat
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1717
e-mail : chakria@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Law (International Business Laws eith Merit) The University of Exeter Unitedkingdom.
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กฎหมายเอกชน)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบรายวิชา กฎหมายแพ่ง กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายผังเมือง
- พ.ศ. 2551 - 2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2551 - 2552 คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำวารสารกฎหมายนิติศาสตร์ และบรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2550 - 2551 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2550 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- พ.ศ. 2543 – 2546 ทนายความประจำศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2541 – 2543 ทนายความประจำสำนักงาน C&S Business
- พ.ศ. 2539 – 2541 ทนายความส่วนคดีวินาศภัย ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 – 2540 เจ้าหน้าที่ส่วนคดี่วินาศภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
- พ.ศ.2564 บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564
- พ.ศ.2556 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- พ.ศ.2554 ที่ปรึกษานิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554
- พ.ศ.2553 ที่ปรึกษานิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553
การอบรมพิเศษที่สำคัญ
- พ.ศ.2564 หลักสูตร “Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 8 จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2563 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย
- พ.ศ.2553 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- พ.ศ.2553 หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์, สมาคมนักวิจัย
- พ.ศ.2552 หลักสูตร การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ.2551 หลักสูตร อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- พ.ศ. 2564 บทความวิชาการ เรื่อง “มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารเวลาในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
- พ.ศ. 2564 โครงกาวิจัย “มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารเวลาในประเทศไทย” แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2564 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองแบบพัฒนาขึ้นใหม่”
- พ.ศ. 2561 บทความวิชาการ “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำห้องชุดคอนโดมิเนียมให้เช่าระยะสั้น” ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561
- พ.ศ. 2553 โครงการวิจัย “การนำกระบวนพิจารณาแบบกลุ่ม (Class Action) มาใช้กับคดีผู้บริโภค” แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2553 โครงการวิจัย “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- พ.ศ. 2546 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาในพฤติการณ์ที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ ของตนเองได้ : ศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ common law”
งานบริการด้านวิชาการ (ภายในมหาวิทยาลัย)
- พ.ศ. 2565 อาจารย์บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายแรงงาน” ให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2561 - 2563 อาจารย์ประจำสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2561 - 2563 อาจารย์บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายแรงงาน ให้แก่นิสิตคณะสหเวช ภาควิชาทัศนมาตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2556 อาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่นิสิตคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2550 - 2556 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักรัฐศาสตร์ ให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2550 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา กฎหมายกับการพัฒนา ให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานบริการด้านวิชาการ (การเป็นวิทยากรภายนอก)
- พ.ศ. 2565 วิทยากรบรรยาย “โครงการพัฒนาการเขียนและการค้นคว้าในทางกฎหมายนิติกรรมและสัญญา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พ.ศ. 2564 อาจารย์พิเศษสอนเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำนันผูใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานบริการวิชาการด้านอื่นๆ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของมหาวิทยาลัยต่างๆ