ข้อมูลประวัติ : Profile
ดร. เมธินี สุวรรณกิจ
Dr. Methinee Suwannakit
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1761
e-mail : methinees@nu.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
- PhD in Law, University of Glasgow, United Kingdom.
- LL.M., Commercial Law, Monash University, Australia.
- LL.M., Intellectual Property, University of Aberdeen, United Kingdom.
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง IP&IT BAR 2024, จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- สำนักกฎหมายนิติพีรฉัตร
- Summer Intern, ALLEN & OVERY (Thailand) Co., Ltd.
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
- Suwannakit, M.(2019). Aurelia Tamò-Larrieux ‘Designing for Privacy and its Legal Framework: Data Protection by Design and Default for the Internet of Things. International Data Privacy Law, 9(4), 302-304.
- Suwannakit, M. (2017). Legal Measures to Protect Child and Juvenile from Cyber-Bullying. Naresuan University Law Journal, 10(2), 49-70. (TCI 1, ACI)
- Suwannakit, M.(2017). Publicity Right: Whether It Should Be Recognized in Thailand. Naresuan University Law Journal, 10(1), 79–95. (TCI 1, ACI)
- Suwannakit, M. (2023). The protection of privacy and private information in the digital age: a comparative study of English and Thai law applying to individual media users (Doctoral dissertation). Glasgow: University of Glasgow.
- เมธินี สุวรรณกิจ. (2560). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(2), 49-70. (TCI 1, ACI)
- เมธินี สุวรรณกิน. (2566). ศึกษาข้อยกเว้นเพื่อกิจการสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัติคุ้มคร้องข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: นักข่าวพลเมืองและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 51-68. (TCI 1, ACI)
- ผู้ช่วยวิจัย: Report on Regulatory Bodies and Regulations regarding Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) and the Fifth Generation Mobile (5G), ส่วนหนึ่งของโครงการ Darwin Project, Adam Smith Business School, University of Glasgow
- Book Reviews: Aurelia Tamò-Larrieux ‘Designing for Privacy and its Legal Framework: Data Protection by Design and Default for the Internet of Things’, International Data Privacy Law (2019) https://doi.org/10.1093/idpl/ipz013
- หัวหน้าโครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560
- Dissertation “Open Source Software: Whether It Should Be Supported”
รางวัล
- 2566 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ