สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (2) กลุ่มโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (5) กลุ่มโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (7) กลุ่มโครงการบริหารพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (8) กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (9) กลุ่มโครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 : (10) กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา