ชื่อ - นามสกุล : ดร.เมธยา ศิริจิตร
Dr.Methaya Sirichit
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 055-961739, Mobile :
E-Mail : methayas@nu.ac.th
วุฒิการศึกษา :
Doctor of Juridical Science (S.J.D. in Intellectual property laws), The George Washington University, USA.
Master of Laws (Intellectual Prorperty Laws by research),The George Washington University, Washington, DC United States of America
Master of Law (Intellectual Property Laws) The George Washington University , United States of America.
Master of Law (International Commercial Laws with Merit) University of Kent at Canterbury United kingdom.
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
   
เกียรติคุณ :
-
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- การบริหารจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนรายวิชาที่รับผิดชอบ :
-  
-  
-  
ประวัติการทำงาน :
- ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ทนายความสำนักงานกฎหมาย Dej-Udom & Associates (พ.ศ. 2551)
- ทนายความสำนักงานกฎหมาย สัตยพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ (พ.ศ. 2548-2549)
การอบรมพิเศษที่สำคัญ :
-  
-  
-  
งานบริการสังคมภายนอกที่สำคัญ :
-  
-  
-  
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ :
- ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Censorship and International Copyright Protection: How Modern Copyright System and International Trade Rules Can Be Used to Challenge Government and Private Censorship.
- Article: Censorship by Intermediary and Moral Rights: Strengthening Authors’ Control Over the Online Expressions Through the Right of Respect and Integrity, 1 J. L. TECH. & PUB. POL’Y 54 (2015).
- Article: The Public Policy Ground: The Historical Evolution and Validity of Moral Limits on Copyrightability, 62 J. Copyright Soc'y U.S.A. 1 (2014).
- Article: Catching the Conscience: An Analysis of the Knowledge Theory under Section 512(c)’s Safe Harbor & The Role of Willful Blindness in the Finding of Red Flags, 86 Alb L.J. Sci & Tech 85 (2013).
 
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768