วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร::Naresuan University Law Journal

 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index-ACI)

"Naresuan University Law Journal (NULJ)” has been accepted and approved by the ASEAN Citation Index (ACI) Steering Committee on September 14, 2017, to be included in the ACI database. 

 บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร :: Naresuan University Law Journal ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่ 1 มีหมายเลข DOI : 10.14456/nulj และได้จัดทำวารสารตีพิมพ์ หมายเลข ISSN: 1906-425X (Print) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 เป็นแบบรายปี และต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนออกเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) โดยกำหนดออกคือ พฤษภาคม - ตุลาคม และ พฤศจิกายน - เมษายน มาจนถึง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558 (พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข ISSN: 2465-3829(Online) ทางเว็บไซต์ http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/ (สำหรับผู้ที่ส่งเข้ามาก่อนวันที่ 28 กันยายน 2560)

กรณีที่ส่งบทความเข้ามาใหม่หลังวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal  

 

 คู่มือการใช้ระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 การส่งต้นฉบับทางออนไลน์

  • ผู้ส่งบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิกในระบบสมัครในระบบ ให้ครบถ้วน
  • ให้ผู้ส่งบทความโทรยืนยันการสมัครสมาชิกวารสารในระบบมายังคุณนารีจุติ ศรีแสงฉาย เบอร์โทร 0-5596-1700 เพื่อทำการยืนยันจากระบบ (ทั้งนี้ หากไม่มีการโทรยืนยันจะถือว่ายังไม่มีการยอมรับเข้าสู่ระบบ)
  • หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ
  • ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อบอกรับวารสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก
  • ต้องส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ทำการส่งบทความออนไลน์บนระบบ

 วัตถุประสงค์ (Aims)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 ขอบเขต

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น

 กำหนดการตีพิมพ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และในปีที่ 9 พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนวาระการออกเป็น เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

  • รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 

1. องค์ประกอบของการเขียนบทความวิชาการ

2. ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิชาการ

  • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

1. องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัย

2. ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิจัย

กรณีที่ผู้เขียนมีการอ้างอิงจากสื่อประเภทออนไลน์ต้อง Upload ไฟล์ที่นำมาจากสื่อดังกล่าวในขั้นตอนที่ 4 UPLOAD SUPPLEMENTARY FILES การส่งบทความบนระบบ

2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

3. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1 บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป จำนวนไม่เกิน 20 หน้า

3.2 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จำนวนไม่เกิน 25 หน้า

 

4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

6. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ


Announcements

 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองจาก TCI กลุ่มที่ 1

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-07-24 More...
 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่ 1

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-07-24 More...
 

ขั้นตอนการดูวารสารฉบับเต็ม

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-05-20 More...
 

ขอความร่วมมือในการประเมินเว็บไซต์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-04-24 More...
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2560): มกราคม - มิถุนายน 2560


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 24653829(Online)