วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร::Naresuan University Law Journal

 บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร :: Naresuan University Law Journal ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่ 1 มีหมายเลข DOI : 10.14456/nulj และได้จัดทำวารสารตีพิมพ์ หมายเลข ISSN: 1906-425X (Print) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 เป็นแบบรายปี และต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนออกเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) โดยกำหนดออกคือ พฤษภาคม - ตุลาคม และ พฤศจิกายน - เมษายน มาจนถึง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558 (พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข ISSN: 2465-3829(Online) ทางเว็บไซต์ http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/

 คู่มือการใช้ระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 การส่งต้นฉบับทางออนไลน์

  • ผู้ส่งบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิกในระบบสมัครในระบบ ให้ครบถ้วน
  • ให้ผู้ส่งบทความโทรยืนยันการสมัครสมาชิกวารสารในระบบมายังคุณนารีจุติ ศรีแสงฉาย เบอร์โทร 0-5596-1700 เพื่อทำการยืนยันจากระบบ (ทั้งนี้ หากไม่มีการโทรยืนยันจะถือว่ายังไม่มีการยอมรับเข้าสู่ระบบ)
  • หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ
  • ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อบอกรับวารสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก
  • ต้องส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ทำการส่งบทความออนไลน์บนระบบ

 วัตถุประสงค์ (Aims)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 ขอบเขต

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น

 กำหนดการตีพิมพ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และในปีที่ 9 พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนวาระการออกเป็น เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

  • รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 

1. องค์ประกอบของการเขียนบทความวิชาการ

2. ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิชาการ

  • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

1. องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัย

2. ดาวน์โหลดTemplate ตัวอย่างบทความวิจัย

กรณีที่ผู้เขียนมีการอ้างอิงจากสื่อประเภทออนไลน์ต้อง Upload ไฟล์ที่นำมาจากสื่อดังกล่าวในขั้นตอนที่ 4 UPLOAD SUPPLEMENTARY FILES การส่งบทความบนระบบ

2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

3. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1 บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป จำนวนไม่เกิน 20 หน้า

3.2 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จำนวนไม่เกิน 25 หน้า

 

4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

6. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ


Announcements

 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองจาก TCI กลุ่มที่ 1

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-07-24 More...
 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่ 1

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-07-24 More...
 

ขั้นตอนการดูวารสารฉบับเต็ม

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-05-20 More...
 

ขอความร่วมมือในการประเมินเว็บไซต์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
By Nareejuti Srisangchay  
Posted: 2015-04-24 More...
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2560): มกราคม - มิถุนายน 2560


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 24653829(Online)