สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำไปปรับปรุงการทำงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 โดยมีกําหนดการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และทีมงาน จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง อีกทั้งยังเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  05 ม.ค. 2566
  08 พ.ย. 2565
  08 พ.ย. 2565
  31 ส.ค. 2565
  29 ส.ค. 2565
  16 ส.ค. 2565
  8 ก.ค. 2565
  19 ต.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524