เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 
    เอกสารประกอบ คำร้องตั้งผู้จัดการมรดก  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ว่าความและศาลจำลองความเบื้องต้นวิชาว่าความ  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ว่าความและศาลจำลอง ( หลักการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม )  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    รหัส 001131  รายวิชา กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    เอกสารประกอบการเรียนการสอน (การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง ชุดที่ 1)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    เอกสารประกอบการเรียนการสอน (การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง ชุดที่ 2)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    เอกสารประกอบการเรียนการสอน (การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง ชุดที่ 3)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    รหัส 230370  รายวิชา กฎหมายเกี่ยวข้องกับการพัฒนา (พระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    รหัส 230370  รายวิชา กฎหมายเกี่ยวข้องกับการพัฒนา (เอกสารประกอบการคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    วิชาว่าความและศาลจำลอง (เอกสาร ชุดคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง สัญญาประนีประนอมยอมความ)  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
    รหัส 230401  รายวิชา กฎหมายแรงงาน  Last Update : 15 กันยายน 2553  อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์
   
    รหัส 001131  รายวิชา กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (สัปดาห์ที่ 1)  อาจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
   
    รหัส 230102  รายวิชา กฏหมายมหาชนเบื้อต้น  Last Update : 22 มิถุนายน 2554  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    รหัส 230430   เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 1  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 2  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 3  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 4  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 5  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
    เอกสาร การทำรายงานชิ้นที่ 6  อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์
 
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768