ภาพกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
    [ 28 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 28 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจุดประกายความฝัน สร้างแรงผลักดันสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนิสิต และส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นายดุษพงษ์ คันธจันทร์และนางสาวลดานุช ปุพพโก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา (ทีมภาษาไทย) ในโครงการทูตเยาวชน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี 2560 (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น
    [ 24 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “พิษณุโลกในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านมุมมองทางด้านธุรกิจ สังคมและกฎหมาย”ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 หน่วยประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม NU Open House ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โถงชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและผลักดันการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์(แห่งใหม่) เพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆ แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ณ บริเวณตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของ Work-Based Education ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น. – 20.00 น. งานกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต ได้ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2560 (หรือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์)
    [ 06 ส.ค. 2560 ]  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. งานกิจการนิสิตฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเรียนและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ณ ห้อง QS2301 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน” ให้แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านการผลิตบัณฑิตให้คณาจารย์มีเทคนิคและวิธีการสอนรายวิชากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (19/07/2560)
    [ 13 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง QS 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ ครบรอบ 3 ปี (4 มกราคม 2557 – 3 มกราคม 2560) ให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและประกันคุณภาพทางวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดพิษณุโลก พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
    [ 26 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการงานวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนนวัตกรรมเชิงแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    [ 17 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสโมสรนิสิตให้เป็นระบบ และเกิดความเข้มแข็งในองค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น การใช้หลัก PDCA กับการวางแผนการทำงาน การเขียนหนังสือทางราชการ การเขียนโครงการ และหลักการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายมงคลประพฤติและกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการปลูกหญ้าและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย (ต้นเสลา) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามแม่ข่ายเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 30 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30 เมษายน 2560 ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Convention center โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 29 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจผู้ได้รับทุนและเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตทั้งหลายต่อไป
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 29 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” (NU Project Award 2017) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 27 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 27 เมษายน 2560 นายชาตรี ส่งสัมพันธ์ ทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญาระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพิเศษในคดีอาญา : เปิดแฟ้มลับ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 25 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 25 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 22 เมษายน 2560 ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ตั๋วปลอมและผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 21 เมษายน 2560 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” (NU Project Award 2017) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเอกชน ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก” (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์) ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 11 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 11 เมษายน 2560 ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558” ในรายวิชากฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 8 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยจัดทำเป็นงานประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิเช่น แชร์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างสายรหัสนิสิต 5 บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 7 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรฉือจี้พิษณุโลก มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ ห้อง QS 2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 เม.ย. 2560 ]  ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลแขวงพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 2230208 กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรีและอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน (10/04/2560)
    [ 04 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรผู้บริหารคณะ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 3 เมษายน 2560 ผศ.แสงชัย นทีวรนารถ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การฆ่าคนตายโดยเจตนา การฆาตกรรมโดยพิษและการชันสูตรศพหาสาเหตุการตายเบื้องต้น” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 31 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บัณฑิตยุคใหม่ คนดีที่รับผิดชอบสังคม” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายเอก วรรณประทีป หัวหน้าสำนักงานทนายความ Ployprathip International Law ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ความผิดในตลาดเงิน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ในรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น โดยมี อ.กิติวรญา รัตนมณี เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 24 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ณ สำนักงานบังคับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการบังคับคดีอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น โดยมี อ.จณัญญา ไผทฉันท์เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 23 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 23 มีนาคม 2560 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 32” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 14 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง “กระบวนการเยียวยาผู้บริโภคในปีประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคแก่ผู้อื่นได้ ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบังคับคดีแพ่ง” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ “การแนะแนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัย และการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์” ให้แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม มาเป็นวิทยากร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านวิจัย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร และโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รวมนักเรียนจำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวางแผนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเตรียมอ่านหนังสือ การสอบเข้า การเลือกคณะ และการเตรียมความพร้อมเป็นนิสิตใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
    [ 04 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการอบรมวิชาว่าความ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค รวมถึงศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการในการตรวจร่างสัญญาและแนวทางตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 26 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 26 มกราคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดทั้งเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 19 มกราคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 10 มกราคม 2560 อ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนิสิตและการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาตามรอยพ่อ สานต่อความฝัน เพื่อนำนิสิตร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 24 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้ความรู้และข้อมูลการขอความช่วยเหลือของประชาชนทางกฎหมาย จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้ความรู้และข้อมูลการขอความช่วยเหลือของประชาชนจากสภาทนายความ” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางจิดาภา หวังสู่วัฒนา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีครอบครัวและคดีอื่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-214 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 15 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการ ภาค 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 09 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีกฎหมายมหาชน ความเชื่อมโยง สู่การปฏิบัติ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ณ ห้องปราบไตรจักร 52 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 31 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายพิเศษกับประเด็นการซ้อมทรมาน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 รายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 29 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นางวาสนา หงส์เจริญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชากฎหมายว่าด้วยครอบครัว ณ ห้องปราบไตรจักร 22 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 19 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชี้แจงนโยบายของสำนักหอสมุด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการจากทางคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน NU Book Fair ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายสัตยา อรุณธารี อัยการอาวุโส และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมประชุมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 09 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 9 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 08 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 8 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมายและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 1 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 29 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ทนายความและผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระบบศาลไทยและสภาพปัญหาในปัจจุบัน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2209 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 26 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การอบรมเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนนายอำเภอวังทอง ปลัดอำเภอวังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยมี อ.กิติวรญา รัตนมณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ผศ.นาถวดี ฟักคง อาจารย์ประจำคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปิดห้องเชียร์ พิธีเทียน และงานเลี้ยงสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 16 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน
    [ 10 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดร.ประทีป ตระกูลสา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดและการจัดทำงานวิจัย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชาวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสี่แยกอินโดจีน
    [ 08 ส.ค. 2559 ]  วัน 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยศาลแรงงานกลาง โดยมี อ.ปัณณวิชญ์ ตปนียากร และอ.พงศ์กานต์ คงศรี เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศาลแรงงานกลาง กรุงเทพมหานคร
    [ 05 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 04 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ นิติ 59” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกันเองผ่านกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดขึ้น และเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันผู้อื่น มีความเสียสละอดทน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และนางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย ได้รับโล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ นำโดย อาจารย์กิติวรญา รัตนมณี ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง อาจารย์ประจำ เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคล (กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าแท้/เทียม) เบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 06 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ผศ.ดร.ภูพงศ์ พงศ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวัน สหวิทยาการประจำปี 2559 เรื่อง “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาฯ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
    [ 02 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง QS 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กิติมา ศศะนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 20 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” จัดโดยศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องทิวลิป รัตนาแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 13 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความทางกฎหมายเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการเขียนบทความทางกฎหมายเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 04 มิ.ย. 2559 ]  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ และกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และน่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
    [ 30 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฮันไซเดล และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการเพื่อการจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลแก่นิสิตรวมถึงบัณฑิตไร้สัญชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อันจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะทางกฎหมายและนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
    [ 12 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติอาสา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้ชุมชนและเปลี่ยนบริบทเป็นผู้ให้ อีกทั้งให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขชุมชนและสังคม ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฟังบรรยายความสำคัญของธรรมชาติกับผลกระทบที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน, กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อทราบถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และกิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการร่วมเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
    [ 10 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมผู้นำ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้โอวาทและนโยบายในทำกิจกรรมพร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำนิสิต
    [ 25 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 25 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 เม.ย. 2559 ]  ในวันที่ 21 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “กระบวนการบังคับคดีแพ่งในทางปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น
    [ 20 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 20 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 12 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 12 เมษายน 2559 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 11 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 10 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ตั๋วปลอม ตั๋วถูกลัก และผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 06 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โดยศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ตามคำว่า “พอเพียง” เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งการสัมมนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    [ 05 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 5 เมษายน 2559 นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการ ภาค 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม” ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายวิชา 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 04 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 4 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 2 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอุตสาหกรรม
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานิสิตให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการวางแผนในด้านการศึกษาต่อ และการสมัครงานในสาขาอาชีพต่างๆ ณ ห้อง QS3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการกับผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ผลกระทบทางอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาลำห้วยคลิตี้” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขัน “NU Project Award 2016” ครั้งที่ 16 จำนวน 2 รางวัล
    [ 30 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมจิตอาสากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ณ ห้อง QS2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำความเห็นและการโต้แย้งทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 26 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ทำความรู้จักกันและสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยจัดทำเป็นงานประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไป โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างสายรหัสนิสิต 5 บ้าน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาหน้าอาคารกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง และอาจารย์กิติวรญา รัตนมณี นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าพบนายอำเภอชาติตระการ และปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนราษฎรเพื่อหารือแนวทางในการขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่บุคคลที่มีสิทธิสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์การบันทึกคำพยานบุคคลเพื่อรับรองจุดเกาะเกี่ยวอันนำไปสู่สิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 23 มี.ค. 2559 ]  ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษารายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 23 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายณรัช ศรีหทัย หัวหน้าฝ่ายปราบปรามลิขสิทธิ์ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : การละเมิดลิขสิทธิ์และการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS3202 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 21 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 21 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้บริหารสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 มี.ค. 2559 ]  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "กาซะลองเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
    [ 14 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2559 พันตำรวจตรีพชร์ ฐาปนดุลย์ นายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาพิเศษข้อเท็จจริงในคดีอาญา” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3-4 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 12 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 12 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ วัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอุตสาหกรรม
    [ 19 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการกับผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ศาลอุทธรณ์ในคดีแรงงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะเนื่องในโอกาสเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คุณเอก วรรณประทีป หัวหน้าสำนักงานทนายความ Ployprathip International Law ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อาชญากรรมในตลาดทุน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 29 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสัตยา อรุณธารี ตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักกฎหมายที่ดี” ณ ห้องปราบไตรจักร 42 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 22 มกราคม 2559 นายสมชาย เทพรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 20 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 20 มกราคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” เพื่อพบปะหารือตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ธ.ค. 2558 ]  วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงสืบไป และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คุณรัฏฐฤทธิ์ จักรวรรดิโยธิน พนักงานคดีปกครอง ศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อทางด้านกฎหมายมหาชน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง LAW4308 คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คุณคคนางค์ อัมระนันทน์ นักการฑูตชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง LAW4308 คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 พ.ย. 2558 ]  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษารายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ งานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 14 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีกิจกรรมดังนี้ การเดินขบวนกระทง, การประกวดนางนพมาศ, การประกวดกระทงเล็ก และการออกร้านค้าของสโมสรนิสิต
    [ 14 พ.ย. 2558 ]  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงภูมิหลังความเป็นไทย โดยมีอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากรเป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 08 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 รศ.สมยศ เชื้อไทย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บ่อเกิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 05 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉือจี้ (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของการสร้างคนให้เป็นมนุษย์และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นภารกิจหลักทางการศึกษาที่มุ่งเน้น “สอนจรรยา ฟูมพักคุณธรรม”และศึกษาดูงานภารกิจหลักด้านอื่นๆของฉือจึ้ที่มุ่งส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอันดีงามและงานการกุศลต่างๆที่สอนให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ เสียสละอันเป็นวิถีชีวิตที่ปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนฉือจี้ให้เป็นมนุษย์และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป
    [ 02 พ.ย. 2558 ]  ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557
    [ 30 ต.ค. 2558 ]  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถ่องแท้
    [ 10 ต.ค. 2558 ]  วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายมหาชนบนหนทางการเมืองไทย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1-2 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 07 ต.ค. 2558 ]  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 และเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดน และระบบขนส่งของจังหวัดมุกดาหาร” ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
    [ 15 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 15 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
    [ 09 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 9 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
    [ 04 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 4 กันยายน 2558 ผศ.ดร.บุญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 3 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหารบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Thai Lawyer’s Roles in Business Expansion of Thai Companies to AEC and Beyond บทบาทของที่ปรึกษากฎหมายไทยกับการขยายธุรกิจของบริษัทไทยไปยัง AEC และประเทศอื่นๆ” ให้แก่นิสิตชั้นปี 4 ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 30 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะทุกระดับให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวารสาร ด้านบริการวิชาการสู่สังคม
    [ 20 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน และผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
    [ 13 ส.ค. 2558 ]  ตัวแทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 โดยมี อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร และอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 08 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตร่วมเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ อาคารกิจกรรม และลานกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 06 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมใจ : เรียนกฎหมายไม่ยาก เป็นนักนิติศาสตร์ไม่ง่าย” โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัว : เลือกหนังสือที่ใช่ จดอย่างไรที่ดี” โดย อ.รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “เตรียมสอบ : จากขาสั้นคอซองสู่น้องใหม่ จากปรนัยสู่ข้อสอบอัตนัย” โดย อ.ปวินี ไพรทอง ณ ห้อง 62 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 05 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อการอบรม “หลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนและหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ” ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 01 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 1 สิงหาคม 2558 นางสาวเชาว์เนตร ชื่นจิตร นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
    [ 29 ก.ค. 2558 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ก.ค. 2558 ]  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ Research & Innovation โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธรณ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 17 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำ และค่ายนิติอาสา ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
    [ 14 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 9 แห่ง โดยนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้แทนในการลงนามความมือของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 09 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และชมรมทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ทนายความและบุคคลที่สนใจ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการบังคับคดีตามคำพิพากษา, การรับโทษและการลดโทษของนักโทษ และบทบาทของทนายความในกรณีที่ ปปช.ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด” ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน “NU Project Award 2015” ครั้งที่ 15 คือ “ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลกับการรับรองสิทธิในสถานะบุคคล
    [ 25 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 25 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 เม.ย. 2558 ]  ในวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชา 230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย โดยมีอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรีและอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
    [ 20 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 20 เมษายน 2558 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายปกครอง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 3 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต
    [ 02 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ณ ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง
    [ 31 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการบริการแก่สังคมด้านกฎหมายหัวข้อ “ทำสัญญาเช่าหอพักอย่างไรไม่ปวดหัวภายหลัง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าหอพักแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป โดยมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นวิทยากร ณ ห้อง LAW 4103 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 31 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมส่งผลงานโครงการนิสิตเข้าประกวดในโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงการนิสิต ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558” (NU Project Award 2015) จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 3 ผลงาน และโครงงานนิสิตเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลกับการรับรองสิทธิในสถานะบุคคล” ได้รับรางวัล Popular Vote (NU Project Award 2015)
    [ 30 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตอย่างศีลธรรมของนักกฎหมาย” และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมแนะแนวประสบการณ์ทางวิชาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และคุณจันทร์ฑิต มูลดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ
    [ 22 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลรอบกระชับมิตรระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ การแข่งขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ และงานเลี้ยงสังสรรค์
    [ 18 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 18 มีนาคม 2558 ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบมาร์กซิสม์” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง LAW4308 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 13 มีนาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสรรค์ความรักสามัคคีในหมู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 11 มีนาคม 2558 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พิษณุโลก : ศูนย์กลางคมนาคมของ AEC” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 06 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการป้องกันภัยในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรและนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 02 มี.ค. 2558 ]  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง) สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายกับผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง)
    [ 20 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันทนายความ ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
    [ 09 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 09 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม Forum โรงแรมโยเดียเฮอริเทจ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 03 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง บทบาทของคณะและอาจารย์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่นิสิตในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ การสมานฉันท์และสันติวิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ
    [ 02 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ หัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ณ ห้อง ปราบไตรจักร 12 อาคารปราบไตรจักร
    [ 27 ม.ค. 2558 ]  ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา และ พลตรี กิจคณิตพงศ์ อินทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 24 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 15 – 24 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรมอบรมความรู้ "เครื่องมือ 7 ชิ้น" ก่อนลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอแกน รวมทั้งเข้าพบนายอำเภอเมืองระนอง เพื่อเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร และนำเสนอผลการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ต่อนายอำเภอเมืองระนอง
    [ 20 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 20 มกราคม 2558 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 11 มกราคม 2558 นายสมชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน ในหัวข้อเรื่อง “การค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 8 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้กับผู้ช่วยทนายความ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความ จังหวัดพิษณุโลก คุณศิริพันธ์ จงใจเทศ และคุณอรุณี ดรุณ ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ได้มาบรรยายและให้ความรู้แก่นิสิตประจำศูนย์กฎหมายคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ธ.ค. 2557 ]  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2558 “25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสัตยา อรุณธารี รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 12 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้องนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เจ้าหน้าที่การทูต สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 “สืบประเพณีดำรง ลอยกระทงมหาราช” ที่จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงฝึมือ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์
    [ 03 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 02 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายชาญวิทย์ ชัยกันย์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "กฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 16 ต.ค.2557 ]  วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมศาลจำลอง ฯลฯ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
    [ 11 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนากับทีมงานคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “มุมมองหมอในพื้นที่ เพื่อจุดคำถามให้กับบทบาทนัก(เรียน)กฎหมาย” โดย นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง การลงพื้นที่หมู่บ้านกุยต๊ะ และหมู่บ้านมะโอะโคะ รวมทั้งการนำเสนอผลการเก็บข้อมูล สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับอำเภออุ้มผาง
    [ 08 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 05 ต.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวสุภาวิตา จันทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน13,516 บาท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ครบทั้ง 4 ชั้นปี
    [ 11 ก.ย. 2557 ]  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท แก่นิสิตที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิต
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (POWER CHEER) ประจำปีการศึกษา 2557 The Great King กษัตรามหาราช ตอน พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) จัดสัมมนาหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การงานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม การขอรับสิทธิบัตรสำหรับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 05 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 5 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ และ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย” และวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย กำนันตำบลท่าโพธิ์ บรรยายเรื่อง “ปัญหาของชุมชนในตำบลท่าโพธิ์” และคุณขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ บรรยายเรื่อง “การสืบค้น และค้นคว้างานวิจัยของสำนักหอสมุด” ให้กับนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชา 230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ปัญหา เพื่อฝึกหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในเบื้องต้น ตลอดทั้ง ฝึกให้นิสิตมีทักษะและความสามารถที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ในอนาคต
    [ 29 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ท่านธีรทัย เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ,ท่านสาโรจน์ จันทรศิริ ตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และนายจันทร์ฑิต มูลดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษในกิจกรรม Road Map for Lawyers ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาสู่อาชีพนักกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องปราบไตรจักร 42 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น0. – 12.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และมอบประมวล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญนิสิตใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบันและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องนิติธรรมประทีป และห้องประชุมคณบดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คระนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนกฎหมาย ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนด้านกฎหมายตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ อาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และอาจารย์ปินี ไพรทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง QS2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติน มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ นายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม, นางสาวพิชามญช์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ และนางสาวนิธิอร เกิดศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งจัดโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
    [ 08 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร เรืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต บรรยายเกี่ยวกับวินัยนิสิต ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 31 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของดำเนินงานภายในคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร
    [ 29 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 22 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครของชุมชนและการพัฒนาทักษะทางกฎหมายในฐานะผู้ช่วยทนายความ” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 23 มิ.ย. 2557 ]  สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจ โดยเข้าตรวจติดตามในเรื่อง การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการ โดยเริ่มจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 57
    [ 18 มิ.ย. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมความร่วมมือเนติบัณฑิต ในการถ่ายทอดการบรรยายเรียนเนติบัณฑิต (ภาคค่ำ) ซึ่งเป็นบริการวิชาการแก่สังคมด้านกฎหมายภายในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมเนติบัณฑิต
    [ 17 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คุณเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนเครือข่ายกระเหรี่ยง เขตพื้นที่ตะนาวศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เราทุกคนคือบิลลี่ วิถีชีวิตสัญจร” ให้กับนิสิตในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 มิ.ย. 2557 ]  บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ WCP Business Consultancy Company Limited, สำนักงานกฎหมาย U Kyaw Myint และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    [ 05 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายนักกฎหมายและผู้ช่วยนักกฎหมายพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง) เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ” โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคพิเศษ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์
    [ 21 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติอาสา ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก โดยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญของปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
    [ 19 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำนิสิตซึ่งประกอบได้ด้วย สโมสรนิสิต นิสิตกลุ่มให้คำปรึกษา ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบการเงินและพัสดุ การใช้หลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ” ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
    [ 08 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับงานกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีติดเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการทำวิจัย ด้านกิจการนิสิต ด้านการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านการบริหารสำนักงาน และด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 19 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา ตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 10 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 4 เมษายน 2557 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557 ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เคารพนับถือ นับเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 มี.ค. 2557 ]  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย และนางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Open Journal System โดยได้รับรางวัลระดับชมเชย มอบรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โดยได้แนวคิดและคำปรึกษาจากทางผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ในการยกระดับวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 28 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 24 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ และ นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายปกครอง หัวข้อเรื่อง “ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการ เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาการรับจำนำข้าวตามกระบวนการทางกฎหมาย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ อำเภอวังทอง, ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ อำเภอบางระกำ และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ อำเภอเนินมะปราง
    [ 14 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง “เลือกหนังสือที่ใช่ จดอย่างไรที่ดี” โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “เข้าใจกฎหมาย ง่ายนิดเดียว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ และหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมก่อนรบ อ่านจบก่อนสอบ” โดย อาจารย์ปวินี ไพรทอง ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 21 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญา
    [ 12 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และอ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกแม่ตาว อ.แม่สอด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานสาธารณะบุคคลและสาธารณสุขในชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม” รวมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง ณ หมู่บ้านกุยต๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    [ 07 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพเชิญตัวแทนคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” โดยมี ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 06 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “รู้จัก เข้าใจการค้าในอาเซียน และประชาชนอาเซียน” ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 ในรายวิชา 230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อศึกษาต่อ ณ ห้อง QS 3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกิจรรมมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคลของชาวบ้านแม่อาย : จากมุมมองของอดีตชาวบ้านแม่อาย 1,243 คน” การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคล ณ บ้านมูเซอปะจู๋ อำเภอแม่อาย และงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับชาวบ้าน ณ บ้านร่มไทย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
    [ 20 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 20 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2557 เพื่อพบปะ หารือ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
    [ 10 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 10 มกราคม 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสรรค์ความรักสามัคคีในหมู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 7 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของคณะนินิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณสวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมครูแนะแนวยุคใหม่เพื่อความนำสมัยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยกองพัมนากลยุทธ์การตลาด ณ โรงละคร อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768