ภาพกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
 
    [ 02 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ หัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ณ ห้อง ปราบไตรจักร 12 อาคารปราบไตรจักร
    [ 27 ม.ค. 2558 ]  ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา และ พลตรี กิจคณิตพงศ์ อินทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 24 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 15 – 24 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรมอบรมความรู้ "เครื่องมือ 7 ชิ้น" ก่อนลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอแกน รวมทั้งเข้าพบนายอำเภอเมืองระนอง เพื่อเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร และนำเสนอผลการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ต่อนายอำเภอเมืองระนอง
    [ 20 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 20 มกราคม 2558 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 11 มกราคม 2558 นายสมชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน ในหัวข้อเรื่อง “การค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 8 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้กับผู้ช่วยทนายความ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความ จังหวัดพิษณุโลก คุณศิริพันธ์ จงใจเทศ และคุณอรุณี ดรุณ ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ได้มาบรรยายและให้ความรู้แก่นิสิตประจำศูนย์กฎหมายคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ธ.ค. 2557 ]  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2558 “25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสัตยา อรุณธารี รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 12 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้องนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เจ้าหน้าที่การทูต สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 “สืบประเพณีดำรง ลอยกระทงมหาราช” ที่จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงฝึมือ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์
    [ 03 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 02 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายชาญวิทย์ ชัยกันย์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "กฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 16 ต.ค.2557 ]  วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมศาลจำลอง ฯลฯ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
    [ 11 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนากับทีมงานคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “มุมมองหมอในพื้นที่ เพื่อจุดคำถามให้กับบทบาทนัก(เรียน)กฎหมาย” โดย นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง การลงพื้นที่หมู่บ้านกุยต๊ะ และหมู่บ้านมะโอะโคะ รวมทั้งการนำเสนอผลการเก็บข้อมูล สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับอำเภออุ้มผาง
    [ 08 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 05 ต.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวสุภาวิตา จันทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน13,516 บาท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ครบทั้ง 4 ชั้นปี
    [ 11 ก.ย. 2557 ]  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท แก่นิสิตที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิต
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (POWER CHEER) ประจำปีการศึกษา 2557 The Great King กษัตรามหาราช ตอน พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) จัดสัมมนาหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การงานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม การขอรับสิทธิบัตรสำหรับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 05 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 5 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ และ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย” และวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย กำนันตำบลท่าโพธิ์ บรรยายเรื่อง “ปัญหาของชุมชนในตำบลท่าโพธิ์” และคุณขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ บรรยายเรื่อง “การสืบค้น และค้นคว้างานวิจัยของสำนักหอสมุด” ให้กับนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชา 230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ปัญหา เพื่อฝึกหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในเบื้องต้น ตลอดทั้ง ฝึกให้นิสิตมีทักษะและความสามารถที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ในอนาคต
    [ 29 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ท่านธีรทัย เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ,ท่านสาโรจน์ จันทรศิริ ตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และนายจันทร์ฑิต มูลดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษในกิจกรรม Road Map for Lawyers ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาสู่อาชีพนักกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องปราบไตรจักร 42 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น0. – 12.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และมอบประมวล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญนิสิตใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบันและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องนิติธรรมประทีป และห้องประชุมคณบดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คระนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนกฎหมาย ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนด้านกฎหมายตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ อาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และอาจารย์ปินี ไพรทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง QS2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติน มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ นายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม, นางสาวพิชามญช์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ และนางสาวนิธิอร เกิดศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งจัดโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
    [ 08 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร เรืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต บรรยายเกี่ยวกับวินัยนิสิต ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 31 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของดำเนินงานภายในคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร
    [ 29 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 22 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครของชุมชนและการพัฒนาทักษะทางกฎหมายในฐานะผู้ช่วยทนายความ” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 23 มิ.ย. 2557 ]  สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจ โดยเข้าตรวจติดตามในเรื่อง การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการ โดยเริ่มจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 57
    [ 18 มิ.ย. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมความร่วมมือเนติบัณฑิต ในการถ่ายทอดการบรรยายเรียนเนติบัณฑิต (ภาคค่ำ) ซึ่งเป็นบริการวิชาการแก่สังคมด้านกฎหมายภายในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมเนติบัณฑิต
    [ 17 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คุณเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนเครือข่ายกระเหรี่ยง เขตพื้นที่ตะนาวศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เราทุกคนคือบิลลี่ วิถีชีวิตสัญจร” ให้กับนิสิตในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 มิ.ย. 2557 ]  บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ WCP Business Consultancy Company Limited, สำนักงานกฎหมาย U Kyaw Myint และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    [ 05 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายนักกฎหมายและผู้ช่วยนักกฎหมายพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง) เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ” โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคพิเศษ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์
    [ 21 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติอาสา ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก โดยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญของปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
    [ 19 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำนิสิตซึ่งประกอบได้ด้วย สโมสรนิสิต นิสิตกลุ่มให้คำปรึกษา ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบการเงินและพัสดุ การใช้หลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ” ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
    [ 08 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับงานกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีติดเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการทำวิจัย ด้านกิจการนิสิต ด้านการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านการบริหารสำนักงาน และด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 19 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา ตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 10 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 4 เมษายน 2557 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557 ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เคารพนับถือ นับเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 มี.ค. 2557 ]  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย และนางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Open Journal System โดยได้รับรางวัลระดับชมเชย มอบรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โดยได้แนวคิดและคำปรึกษาจากทางผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ในการยกระดับวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 28 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 24 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ และ นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายปกครอง หัวข้อเรื่อง “ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการ เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาการรับจำนำข้าวตามกระบวนการทางกฎหมาย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ อำเภอวังทอง, ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ อำเภอบางระกำ และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ อำเภอเนินมะปราง
    [ 14 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง “เลือกหนังสือที่ใช่ จดอย่างไรที่ดี” โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “เข้าใจกฎหมาย ง่ายนิดเดียว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ และหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมก่อนรบ อ่านจบก่อนสอบ” โดย อาจารย์ปวินี ไพรทอง ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 21 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญา
    [ 12 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และอ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกแม่ตาว อ.แม่สอด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานสาธารณะบุคคลและสาธารณสุขในชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม” รวมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง ณ หมู่บ้านกุยต๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    [ 07 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพเชิญตัวแทนคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” โดยมี ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 06 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “รู้จัก เข้าใจการค้าในอาเซียน และประชาชนอาเซียน” ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 ในรายวิชา 230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อศึกษาต่อ ณ ห้อง QS 3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกิจรรมมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคลของชาวบ้านแม่อาย : จากมุมมองของอดีตชาวบ้านแม่อาย 1,243 คน” การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคล ณ บ้านมูเซอปะจู๋ อำเภอแม่อาย และงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับชาวบ้าน ณ บ้านร่มไทย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
    [ 20 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 20 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2557 เพื่อพบปะ หารือ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
    [ 10 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 10 มกราคม 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสรรค์ความรักสามัคคีในหมู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 7 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของคณะนินิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณสวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมครูแนะแนวยุคใหม่เพื่อความนำสมัยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยกองพัมนากลยุทธ์การตลาด ณ โรงละคร อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 13 ธ.ค. 2556 ]  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ อีกทั้งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยนิสิต และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ผู้มีจิตอาสาและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
    [ 30 พ.ย. 2556 ]  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 พ.ย. 2556 ]  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป” ให้กับนิสิตชั้นปี 1 และรายวิชา “กฎหมายมหาชนเบื้องต้น” ให้กับนิสิตชั้นปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 พ.ย. 2556 ]  คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง นำนิสิตในรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของนิสิตจากประสบการณ์จริงและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ซึ่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 16 พ.ย. 2556 ]  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 “สีสันแห่งสายน้ำ” ที่จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีการประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ในการประกวดนางนพมาศ
    [ 08 พ.ย. 2556 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอลชาย ในโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองอ้อเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2556
    [ 28 ต.ค. 2556 ]  วันที่ 28 ตุลาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านอัยการสูงสุด ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย” ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ต.ค. 2556 ]  วันที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.39 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 20 ก.ย. 2556 ]  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเชาว์เนตร ชื่นจิตร นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2556 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
    [ 19 ก.ย. 2556 ]  วันที่ 19 กันยายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เข้าทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน และแบ่งกลุ่มนักเรียนออกตามความสนใจในแต่ละคณะ ซึ่งมีนักเรียนสนใจคณะนิติศาสตร์ จำนวน 14 คน
    [ 18 ก.ย. 2556 ]  วันที่ 18 กันยายน 2556 งานทุนการศึกษาและสวัดิการ กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา The Set Foundation ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก MR.Peter S.Robinson เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต จำนวนทั้งสิ้น 73 คน ซึ่งมีนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้รับทุน จำนวน 4 คน
    [ 10 ก.ย. 2556 ]  วันที่ 10 กันยายน 2556 อาจารย์นฤมล เสกธีระ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรในเวทีเสวนาเรื่อง "บริบทของเมืองที่ต้องเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) ณ ห้อง AG 1104 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2556 ]  วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดย นายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดทั้งฝึกอบรมการเขียนคำฟ้องให้กับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร-บัณฑิต ชั้นปี 4 และศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้แก่นิสิตและศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็งสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทนายความ ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรม สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กฎหมายการลงทุน ตามกรอบ AEC” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ วนาภา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรรับเชิญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 30 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ร่วมกับสำนกงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
    [ 28 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายทศพล ศิริตันติ์, นายศิวานนท์ แนมใส และนายฉันทัช อาสาสรรพกิจ เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556 ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง, อาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข, อาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ และอาจารย์นิธิภัทร หอมละออ ร่วมให้กำลังใจกับตัวแทนนิสิต
    [ 27 ส.ค. 2556 ]  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และนิสิต ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2556 ในหัวข้อ "การบริหารจัดการ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานสู่ความสำเร็จ" พร้อมทั้งนำเสนอโจทย์วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ก.ค. 2556 ]  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต และที่ปรึกษา ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น0. – 12.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และมอบประมวล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องเอกาทศรถ 9 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ 56” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะถวายมาลัยพระกร และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 33 โรงเรียน
    [ 02 ส.ค. 2556 ]  วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้องสัมมนา อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Professor Sandeep Gopalan, Dean of Newcastle Law School, Australia และคณะฯ เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 ก.ค. 2556 ]  ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร คณะนิติศาสตร์ต่อวงการวิชาการและสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
    [ 19 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ ผอ.โรงเรียน และอาจารย์แนะแนวในเขตภาคเหนือจำนวน 17 จังหวัด ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตามโครงการ Finding Buddies with NULC and University of Kent # 2 เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมจำนวน 150 คน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ
    [ 13 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมในพิธีเปิดการจัดงาน NU Open House 2013 (NU iTWO: From Innovation to Internationalization University) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
    [ 12 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญจากเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก-ท่าทอง บรรยายให้ความรู้กฎหมายเรื่อง “พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและสื่อโฆษณา ณ ห้องประชุมโลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก-ท่าทอง วิทยากรผู้บรรยายได้แก่ ผศ.นาถวดี ฟักคง และ อ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
    [ 09 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ และ นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศาลปกครองกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา “กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรคู่ขนาน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ก.ค. 2556 ]  วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
    [ 30 มิ.ย. 2556 ]  วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรคู่ขนาน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 27 มิ.ย. 2556 ]  วันที่ 27 มิถุนายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของดำเนินงานภายในคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร
    [ 26 มิ.ย. 2556 ]  วันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายปกครอง และรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยมี อ.อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้ควบคุมนิสิต
    [ 22 พ.ค. 2556 ]  วันที่ 22 มิถุนายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี อาจารย์นฤมล เสกธีระ เป็นผู้ควบคุมนิสิต
    [ 20 พ.ค. 2556 ]  ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 5-12 มิถุนายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ NU Roadshow to school : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 พ.ค. 2556 ]  เมื่อวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง, อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, อาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข, อาจารย์เกศราภรณ์ ปานงาม พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 : ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชานิติศึกษากับปัญหาสังคม เข้ากับงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้นิสิตเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
    [ 11 พ.ค. 2556 ]  วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Mr.Benjamin Lephilibert ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Language, Culture and Environment for the Next Generation” ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรคู่ขนาน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และภาคพิเศษ ชั้นปี 4 ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 พ.ค. 2556 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานการศึกษา
    [ 07 พ.ค. 2556 ]  วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าโพธิ์บรรยายให้ความรู้กับนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชา 230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาของชุมชนในเขตพื้นที่ในตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และฝึกให้มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ปัญหา เพื่อฝึกหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในเบื้องต้น ตลอดทั้ง ฝึกให้นิสิตมีทักษะและความสามารถที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ในอนาคต
    [ 27 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 24 เมษายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวันที่ 27 เมษายน 2556 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชา 230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ปัญหา เพื่อฝึกหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในเบื้องต้น ตลอดทั้ง ฝึกให้นิสิตมีทักษะและความสามารถที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ในอนาคต
    [ 25 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 25 เมษายน 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 23 เมษายน 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับแก่คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2553 – 2554 ตามภารกิจหลัก 4 ด้านพร้อมทั้งสัมภาษณ์คณาจารย์ / บุคลากร / นิสิต และชี้แจง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคณะต่อไป
    [ 10 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 10 เมษายน 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 10 เมษายน 2556 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมทำบุญเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ไทย และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 09 เม.ย. 2556 ]  วันที่ 9 เมษายน 2556 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชากฎหมายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในรูปแบบของการจัดบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยได้รับเกียรติกจาก นายอดุล จันทรศักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 มี.ค. 2556 ]  วันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายปกครอง และรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยมี อ.อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้ควบคุมนิสิต
    [ 23 มี.ค. 2556 ]  ในวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2556 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสำนักงานเลขานุการคณะ ครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ทุกระดับให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในแนวปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันในการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    [ 21 มี.ค. 2556 ]  วันที่ 21 มีนาคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงเสาเอกอาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัย รวมทั้งเพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการบริหาร บริษัท วงษ์พาณิชย์ จํากัด เป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีบวงสรวง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 มี.ค. 2556 ]  วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำ และค่ายอาสาพัฒนา ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การอบรมทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้กิจกรรมผ่านการ KM และการออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ ในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
    [ 28 ก.พ. 2556 ]  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน” โดย ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้อง QS 2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ก.พ. 2556 ]  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมด้วยสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะและสโมสรนิสิตจัดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ก.พ. 2556 ]  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ความสำคัญและคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพทนายความ” และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ “การศึกษาและเตรียมตัวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ” โดยศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ นางสาวดวงพร พลอยประดับ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ก.พ. 2556 ]  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากนายธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ” ให้กับนิสิตชั้นปี 4 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 โดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2556 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในรูปแบบของการจัดบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยได้รับเกียรติกจาก รศ.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตชั้นปี 3 ณ ห้อง QS 2206 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 30 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 30 มกราคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
    [ 28 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 28 มกราคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี ให้แก่ ศาสตราจารย์เซอร์ ฮาร์โรลด์ โครโต้ (Professor Sir Harold W.Kroto) นักวิชาการรางวัลโนเบล สาขาเคมี เพื่อก่อให้เกิดการสานต่อความร่วมมือด้านงานวิจัย ด้านวิชาการทางด้านสาขาวิชาเคมีระหว่างสถาบันและประเทศชาติต่อไป และร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Education – the basis for peace and the key to an enlightened global community” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
    [ 26 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 26 มกราคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการ 7, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคณาจารย์ 7 สถาบัน, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นิติสัมพันธ์ และพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ
    [ 24 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 24 มกราคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 21 มกราคม 2556 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "เวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2556" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [18 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 แบบระบบออนไลน์ ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต จำนวน 2 คน โดยนายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม ได้รับการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
    [ 17 ม.ค.2556 ]  คณะนิติศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้การใช้ฐานข้อมูล West Law โดยเชิญคุณจิรวัฒน์ พรหมพร วิทยากรจากบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS เวลา 13.00-16.00 น.
    [09 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 9 มกราคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายปกครอง และรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก
    [08 ม.ค. 2556 ]  วันที่ 8 มกราคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชากฎหมายปกครอง และรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง
    [27 ธ.ค. 2555 ]  วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2556 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [21 ธ.ค. 2555 ]  วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2556 ของคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2556 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณสวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [18 ธ.ค. 2555 ]  วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 100 คน เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “โฉมหน้าพม่าปัจจุบันสู่อนาคต” โดย ผศ.วิรัช นิยมธรรม ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [12 ธ.ค. 2555 ]  ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2555 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ NU Roadshow to school : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย รร.หล่มสักวิทยาคม และ รร.หล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์, รร.ตาคลีประชาสรรค์ และ รร.ลาซาลโซติรวีฯ จ.นครสวรรค์, รร.ตะพานหิน และ รร.บางมูลนากภูมิ จ.พิจิตร, รร.อุดมดรุณี และ รร.เมืองเชลียง จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [03 ธ.ค. 2555 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อาจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ และนิสิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการประชุมวิชาการ ในกีฬาสถาบันนิติศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “อินทรีเกมส์ 2012” ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับมอบธงสัญลักษณ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในปีถัดไป
    [24 พ.ย. 2555 ]  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 “ลอยกระทงมหาราช อาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นครองราชย์ฯ 422 ปี แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ” ที่จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีการประกวดกระทงเล็ก/กระทงใหญ่ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ในการประกวดกระทงใหญ่
    [05 พ.ย. 2555 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 96 คน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [05 พ.ย. 2555 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนิสิตที่ได้รับ จำนวน 35 คน และยังเป็นตัวแทนมอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 20 ทุน พร้อมทั้งยังให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [05 พ.ย. 2555 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [05 พ.ย. 2555 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [26 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2555 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก โดย อ.รัฐศักดิ์ บำรุงสุข อ.กิติวรญา รัตนมณี อ.เกษศราภรณ์ ปานงาม และอ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ นำนิสิต จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสิทธิในสุขภาพและการจดทะเบียนเกิด ณ คลินิกแม่ตาว และเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ นอกจากนี้ยัง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณปัทธินี สวนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกแม่ตาว, คุณกาญจนา อ่วมอินทร์ เจ้าหน้าที่ Burma Children Medical Fund และคุณระวิ ปราบริปู เจ้าหน้าที่ Children’s Development Centre(CDC) เป็นวิทยากรในการเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลจากมุมมองของคนทำงานภาควิชาการและภาคเอกชน
    [25 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นาถวดี ฟักคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเปิดคลินิคอาศรมเสลา 2 ณ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [24 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 24 ตุลาคม 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [14 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 "มหาราช" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
    [12 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้นำสวดมนต์ในโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านจิตใจนิสิต เพื่อเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [01 ต.ค. 2555 ]  วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาชบัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญร่วมการอภิปราย ในหัวข้อ “10 ปี ศาลปกครองพิษณุโลกกับมุมมองของประชาชน” ร่วมกับ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประชาชน ในเขตอำนาจศาลปกครองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
    [28 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 28 กันยายน 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการศึกษาทั่วไประดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาทั่วไปต่อการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ
    [20 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการมอบรางวัลนิสิตได้รับทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตามประกาศแนวทางการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2554 นำโดยมี ผศ.นาถวดี ฟักคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อ.ฉัตรพร หาระบุตร, อ.รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และอ.กิตติวรญา รัตนมณี อาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขัน นำนิสิตเข้ารับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา
    [20 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 20 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ การตีความกฎหมายอาญา และความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในรูปแบบของการจัดบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยได้รับเกียรติกจาก รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกษิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตชั้นปี 2 จำนวน 200 คน ณ ห้อง SC1-311 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [15 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 15 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในรูปแบบของการจัดบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยได้รับเกียรติกจาก คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ นักกฎหมาย/ทนายความด้านแรงงาน และกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง LAW 4308 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [12 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 12 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการวิจัยขั้นสูง” ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิจัยให้แก่บุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 4309 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [10 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 10 กันยายน 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 9 ปีแห่งคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และก้าวใหม่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [10 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 10 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหัวข้อเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในรูปแบบของการจัดบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยได้รับเกียรติกจาก ท่านอมร แสงไชย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องนิติธรรมประทีป (LAW 4103) อาคารคณะนิติศาสตร์
    [07 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 7 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอลชาย ในโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (หนองอ้อเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งนำทีมนักกีฬาโดย นายณัฏฐกิตติ์ เศรษฐศุภพนา และนายจิรายุ ดวงสุดา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาในการฝึกซ้อม
    [07 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 7 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติกจาก ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องนิติธรรมประทีป (LAW 4103) อาคารคณะนิติศาสตร์
    [03 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 3 กันยายน 2555 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง ในหัวข้อ “ระดมความคิดองค์ความรู้ในด้านสหวิทยาการ” จัดโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ
    [01 ก.ย. 2555 ]  วันที่ 1 กันยายน 2555 คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการบรรยายในรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหารบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้แก่นิสิตชั้นปี 4 จำนวน 40 คน ณ ห้องนิติธรรมประทีป (LAW 4103) อาคารคณะนิติศาสตร์
    [24 ส.ค. 2555 ]  วันที่ 24 สิงหาคม 2555 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "อัยการยุคใหม่กับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน" ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768