ภาพกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
    [ 5 เม.ย. 2561 ]  วันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว และโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ และผ่านเกณฑ์ตามที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิ ด้านความประพฤติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการแต่งกายถูกระเบียบ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 2 เม.ย. 2561 ]  วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Introduction to WTO Law : Historical Background and Basic Principles” โดยได้รับเกียรติจาก Markus Wagner, Associate Professor of Law, University of Warwick มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง 311 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยจัดทำเป็นงานประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ แชร์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างสายรหัสนิสิต 5 บ้าน และในช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ Byenior เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 30 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 30 มีนาคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า” บรรยายโดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจำเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง MD 237 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมของนักกฎหมาย” และในงานครั้งนี้ได้เชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของนักกฎหมายหลังจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดย ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 1 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 21 มีนาคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่งจัดโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 13 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์สาธารณสุขชายแดน และการจัดการศึกษาชายแดน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, School of Pharmacy, Monash University Malaysia และ EPPI-Centre, Institute of Education, University College London
    [ 12 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย, อ.ฉัตรพร หาระบุตร, อ.กิติวรญา รัตนมณี และ อ.ภคนัช สุทเธนทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evidence synthesis in healthcare and social sciences” ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ โดยมี Dr.Mukdarut Bangpan และ Ms.Kelly Dickson เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องไชยานุภาพ 6 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 12 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 12 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 12 มีนาคม 2561 คุณณรัช ศรีหทัย ผู้จัดการฝ่ายปราบปรามลิขสิทธิ์ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crimes) ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-302 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 10 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค รวมถึงศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ชั้นปี 4 ณ ห้อง 2-311 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 9 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 9 มีนาคม 2561 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
    [ 2 มี.ค. 2561 ]  วันที่ 2 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาเรื่อง “การจัดการปัญหาคนไร้รากเหง้าในจังหวัดพิษณุโลก” และกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่อง “การจัดการปัญหาความไร้รากเหง้าในทางปฏิบัติในประเทศไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฮันส์ไซเดล) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 27 ก.พ. 2561 ]  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาภารกิจของคณะด้านต่างๆ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเปิดสอนรายวิชานอกแผนการศึกษา และการพัฒนางานด้านวินัยนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.พ. 2561 ]  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์กุลกนิษฐ คำศิริวัชรา พาร์ตเนอร์บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่ความสำเร็จในชีวิต” พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิต ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ม.ค. 2561 ]  วันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 ม.ค. 2561 ]  วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)” ซึ่งจัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ม.ค. 2561 ]  วันที่ 18 มกราคม 2561 อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 12 ม.ค. 2561 ]  วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร และโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รวมจำนวนนักเรียน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวางแผนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเตรียมอ่านหนังสือ การสอบเข้า การเลือกคณะ และการเตรียมความพร้อมเป็นนิสิตใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
    [ 05 ม.ค. 2561 ]  วันที่ 5 มกราคม 2561 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 61 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 ธ.ค. 2560 ]  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความภาคภูมิใจในบทบาทการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำและการบริหารงานเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    [ 14 ธ.ค. 2560 ]  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2017 “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษาในพื้นที่จริงของศาสตร์ทุกด้านจากประเทศต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีผลการเรียนดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเชิดชูนิสิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตโดยทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
    [ 21 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฯ” ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง ณ ห้อง Hall of Fame อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก) กรุงเทพฯ
    [ 16 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.29 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 16 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้กับการปฏิบัติตน ดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ คุณธรรม 10 ประการของพระราชา “ทศพิธราชธรรม” โดย พระครูสังฆรักษ์ ปรีชาวุฒิสาสน์ เป็นผู้บรรยายธรรม จากวัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก
    [ 13 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 10 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทีมผู้ชนะเลิศประเภทภาษาไทย ประกอบด้วย นายดุษพงษ์ คันธจันทร์ และนางสาวลดานุช ปุพพโก เข้าพิธีรับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมด้วยทีมประเภทภาษาอังกฤษ ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย นางสาวชนัญชิดา ไชยสถาน และ นางสาวเปรมกมล ทองสุวรรณ เข้ารับประทานใบประกาศนียบัตร จากการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) ซึ่งจัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 อาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรุงเทพมหานคร
    [ 10 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คุณธนนันท์ ธรรมเกียรติ ทนายความที่ปรึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Practical English for Lawyers” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ณ ห้องปราบไตรจักร 62 อาคารเรียนปราบไตรจักร ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 03 พ.ย. 2560 ]  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้กฎหมายอาญา” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 และนิสิตผู้สนใจ ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 31 ต.ค. 2560 ]  วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษารายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมี ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 21 ต.ค. 2560 ]  วันที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 47 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค รวมถึงศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ชั้นปี 4 ณ ห้อง 2-310 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 20 ต.ค. 2560 ]  วันที่ 20 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ต.ค. 2560 ]  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคุณสิทธิชัย – คุณมาลี จิตอัคคะ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีผลการเรียนดี
    [ 12 ต.ค. 2560 ]  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้ร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 27 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 27 กันยายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” การประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
    [ 22 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 22 กันยายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การทำงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่มีการสอนด้านนิติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
    [ 21 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 21 กันยายน 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” โดยมีเป้าหมายที่จะนำระบบ Metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJo2 ทำให้สามารถใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากขึ้น โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    [ 19 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 19 กันยายน 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “ก้าวสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางการค้ากับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
    [ 19 ก.ย. 2560 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการบรรยายเสริมหลักสูตรเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS2209 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 15 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 15 กันยายน 2560 รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักจริยธรรมและการขอรับรองการวิจัยในมนุษย์” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 04 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 4 กันยายน 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและวางแผนในการจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และ นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งจัดอบรมโดยกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 2 กันยายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงภูมิหลังความเป็นไทย โดยมีอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร และอาจารย์สุชานัน หรรษอุดม เป็นผู้ควบคุมนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 01 ก.ย. 2560 ]  วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน
    [ 28 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 28 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจุดประกายความฝัน สร้างแรงผลักดันสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนิสิต และส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นายดุษพงษ์ คันธจันทร์และนางสาวลดานุช ปุพพโก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา (ทีมภาษาไทย) ในโครงการทูตเยาวชน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี 2560 (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น
    [ 24 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “พิษณุโลกในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านมุมมองทางด้านธุรกิจ สังคมและกฎหมาย”ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 หน่วยประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม NU Open House ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โถงชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและผลักดันการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์(แห่งใหม่) เพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆ แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ณ บริเวณตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของ Work-Based Education ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 ส.ค. 2560 ]  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น. – 20.00 น. งานกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต ได้ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2560 (หรือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์)
    [ 06 ส.ค. 2560 ]  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. งานกิจการนิสิตฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเรียนและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ณ ห้อง QS2301 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ส.ค. 2560 ]  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน” ให้แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านการผลิตบัณฑิตให้คณาจารย์มีเทคนิคและวิธีการสอนรายวิชากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (19/07/2560)
    [ 13 ก.ค. 2560 ]  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง QS 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ ครบรอบ 3 ปี (4 มกราคม 2557 – 3 มกราคม 2560) ให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและประกันคุณภาพทางวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดพิษณุโลก พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
    [ 26 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการงานวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนนวัตกรรมเชิงแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    [ 17 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสโมสรนิสิตให้เป็นระบบ และเกิดความเข้มแข็งในองค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น การใช้หลัก PDCA กับการวางแผนการทำงาน การเขียนหนังสือทางราชการ การเขียนโครงการ และหลักการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายมงคลประพฤติและกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการปลูกหญ้าและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย (ต้นเสลา) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 พ.ค. 2560 ]  วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามแม่ข่ายเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 30 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30 เมษายน 2560 ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Convention center โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 29 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจผู้ได้รับทุนและเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตทั้งหลายต่อไป
    [ 29 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 29 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” (NU Project Award 2017) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 27 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 27 เมษายน 2560 นายชาตรี ส่งสัมพันธ์ ทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญาระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพิเศษในคดีอาญา : เปิดแฟ้มลับ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 25 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 25 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 22 เมษายน 2560 ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ตั๋วปลอมและผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย” ในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 21 เมษายน 2560 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” (NU Project Award 2017) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเอกชน ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก” (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์) ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 11 เมษายน 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 11 เมษายน 2560 ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558” ในรายวิชากฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 8 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยจัดทำเป็นงานประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิเช่น แชร์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างสายรหัสนิสิต 5 บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 7 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรฉือจี้พิษณุโลก มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ ห้อง QS 2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 เม.ย. 2560 ]  ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลแขวงพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 2230208 กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรีและอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน (10/04/2560)
    [ 04 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรผู้บริหารคณะ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 เม.ย. 2560 ]  วันที่ 3 เมษายน 2560 ผศ.แสงชัย นทีวรนารถ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การฆ่าคนตายโดยเจตนา การฆาตกรรมโดยพิษและการชันสูตรศพหาสาเหตุการตายเบื้องต้น” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 31 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บัณฑิตยุคใหม่ คนดีที่รับผิดชอบสังคม” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายเอก วรรณประทีป หัวหน้าสำนักงานทนายความ Ployprathip International Law ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ความผิดในตลาดเงิน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ในรายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น โดยมี อ.กิติวรญา รัตนมณี เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 24 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ณ สำนักงานบังคับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการบังคับคดีอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น โดยมี อ.จณัญญา ไผทฉันท์เป็นผู้รับผิดชอบพานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 23 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 23 มีนาคม 2560 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 32” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 14 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง “กระบวนการเยียวยาผู้บริโภคในปีประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาผู้บริโภคแก่ผู้อื่นได้ ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 มี.ค. 2560 ]  วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบังคับคดีแพ่ง” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ “การแนะแนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัย และการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์” ให้แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม มาเป็นวิทยากร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านวิจัย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร และโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รวมนักเรียนจำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวางแผนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเตรียมอ่านหนังสือ การสอบเข้า การเลือกคณะ และการเตรียมความพร้อมเป็นนิสิตใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
    [ 04 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการอบรมวิชาว่าความ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค รวมถึงศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2560 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการในการตรวจร่างสัญญาและแนวทางตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 26 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 26 มกราคม 2560 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดทั้งเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 19 มกราคม 2560 รศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 ม.ค. 2560 ]  วันที่ 10 มกราคม 2560 อ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนิสิตและการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาตามรอยพ่อ สานต่อความฝัน เพื่อนำนิสิตร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 24 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้ความรู้และข้อมูลการขอความช่วยเหลือของประชาชนทางกฎหมาย จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้ความรู้และข้อมูลการขอความช่วยเหลือของประชาชนจากสภาทนายความ” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางจิดาภา หวังสู่วัฒนา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีครอบครัวและคดีอื่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ ณ ห้องปราบไตรจักร 2-214 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 15 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการ ภาค 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม” ให้แก่นิสิตที่เรียนรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 09 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 07 พ.ย. 2559 ]  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีกฎหมายมหาชน ความเชื่อมโยง สู่การปฏิบัติ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ณ ห้องปราบไตรจักร 52 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 31 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายพิเศษกับประเด็นการซ้อมทรมาน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 รายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 29 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นางวาสนา หงส์เจริญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชากฎหมายว่าด้วยครอบครัว ณ ห้องปราบไตรจักร 22 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 19 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชี้แจงนโยบายของสำนักหอสมุด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการจากทางคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน NU Book Fair ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 ต.ค. 2559 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายสัตยา อรุณธารี อัยการอาวุโส และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมประชุมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 09 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 9 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 08 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 8 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมายและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2559 ]  วันที่ 1 กันยายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 29 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ทนายความและผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระบบศาลไทยและสภาพปัญหาในปัจจุบัน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2209 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 26 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การอบรมเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนนายอำเภอวังทอง ปลัดอำเภอวังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยมี อ.กิติวรญา รัตนมณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ผศ.นาถวดี ฟักคง อาจารย์ประจำคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปิดห้องเชียร์ พิธีเทียน และงานเลี้ยงสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 16 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน
    [ 10 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดร.ประทีป ตระกูลสา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดและการจัดทำงานวิจัย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ในรายวิชาวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสี่แยกอินโดจีน
    [ 08 ส.ค. 2559 ]  วัน 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยศาลแรงงานกลาง โดยมี อ.ปัณณวิชญ์ ตปนียากร และอ.พงศ์กานต์ คงศรี เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศาลแรงงานกลาง กรุงเทพมหานคร
    [ 05 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 04 ส.ค. 2559 ]  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ นิติ 59” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกันเองผ่านกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดขึ้น และเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันผู้อื่น มีความเสียสละอดทน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 29 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย อาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และนางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย ได้รับโล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ นำโดย อาจารย์กิติวรญา รัตนมณี ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง อาจารย์ประจำ เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคล (กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าแท้/เทียม) เบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 06 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ผศ.ดร.ภูพงศ์ พงศ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวัน สหวิทยาการประจำปี 2559 เรื่อง “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาฯ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
    [ 02 ก.ค. 2559 ]  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง QS 4401 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กิติมา ศศะนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 20 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” จัดโดยศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องทิวลิป รัตนาแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 13 มิ.ย. 2559 ]  วันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความทางกฎหมายเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการเขียนบทความทางกฎหมายเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 04 มิ.ย. 2559 ]  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ และกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และน่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
    [ 30 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฮันไซเดล และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการเพื่อการจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลแก่นิสิตรวมถึงบัณฑิตไร้สัญชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อันจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะทางกฎหมายและนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
    [ 12 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติอาสา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้ชุมชนและเปลี่ยนบริบทเป็นผู้ให้ อีกทั้งให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขชุมชนและสังคม ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฟังบรรยายความสำคัญของธรรมชาติกับผลกระทบที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน, กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อทราบถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และกิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการร่วมเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
    [ 10 พ.ค. 2559 ]  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมผู้นำ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้โอวาทและนโยบายในทำกิจกรรมพร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำนิสิต
    [ 25 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 25 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 เม.ย. 2559 ]  ในวันที่ 21 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “กระบวนการบังคับคดีแพ่งในทางปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษารายวิชา 230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มากยิ่งขึ้น
    [ 20 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 20 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 12 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 12 เมษายน 2559 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 11 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 10 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ตั๋วปลอม ตั๋วถูกลัก และผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ในรายวิชาตราสารเปลี่ยนมือ ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 06 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โดยศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ตามคำว่า “พอเพียง” เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งการสัมมนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    [ 05 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 5 เมษายน 2559 นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการ ภาค 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม” ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายวิชา 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้อง QS4401 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 04 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 4 เมษายน 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 2 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอุตสาหกรรม
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานิสิตให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการวางแผนในด้านการศึกษาต่อ และการสมัครงานในสาขาอาชีพต่างๆ ณ ห้อง QS3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการกับผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ผลกระทบทางอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาลำห้วยคลิตี้” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2559 ]  วันที่ 1 เมษายน 2559 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขัน “NU Project Award 2016” ครั้งที่ 16 จำนวน 2 รางวัล
    [ 30 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมจิตอาสากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ณ ห้อง QS2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำความเห็นและการโต้แย้งทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 26 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ทำความรู้จักกันและสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยจัดทำเป็นงานประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไป โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างสายรหัสนิสิต 5 บ้าน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาหน้าอาคารกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง และอาจารย์กิติวรญา รัตนมณี นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าพบนายอำเภอชาติตระการ และปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนราษฎรเพื่อหารือแนวทางในการขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่บุคคลที่มีสิทธิสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์การบันทึกคำพยานบุคคลเพื่อรับรองจุดเกาะเกี่ยวอันนำไปสู่สิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 23 มี.ค. 2559 ]  ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษารายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 23 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายณรัช ศรีหทัย หัวหน้าฝ่ายปราบปรามลิขสิทธิ์ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : การละเมิดลิขสิทธิ์และการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS3202 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 21 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 21 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้บริหารสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 มี.ค. 2559 ]  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "กาซะลองเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
    [ 14 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2559 พันตำรวจตรีพชร์ ฐาปนดุลย์ นายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาพิเศษข้อเท็จจริงในคดีอาญา” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3-4 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 12 มี.ค. 2559 ]  วันที่ 12 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ วัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอุตสาหกรรม
    [ 19 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการกับผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ศาลอุทธรณ์ในคดีแรงงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 18 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะเนื่องในโอกาสเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 ก.พ. 2559 ]  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คุณเอก วรรณประทีป หัวหน้าสำนักงานทนายความ Ployprathip International Law ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อาชญากรรมในตลาดทุน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-212 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 29 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสัตยา อรุณธารี ตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักกฎหมายที่ดี” ณ ห้องปราบไตรจักร 42 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 22 มกราคม 2559 นายสมชาย เทพรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 20 ม.ค. 2559 ]  วันที่ 20 มกราคม 2559 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” เพื่อพบปะหารือตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ธ.ค. 2558 ]  วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงสืบไป และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คุณรัฏฐฤทธิ์ จักรวรรดิโยธิน พนักงานคดีปกครอง ศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อทางด้านกฎหมายมหาชน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง LAW4308 คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คุณคคนางค์ อัมระนันทน์ นักการฑูตชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ณ ห้อง LAW4308 คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 พ.ย. 2558 ]  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษารายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ งานของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 14 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีกิจกรรมดังนี้ การเดินขบวนกระทง, การประกวดนางนพมาศ, การประกวดกระทงเล็ก และการออกร้านค้าของสโมสรนิสิต
    [ 14 พ.ย. 2558 ]  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงภูมิหลังความเป็นไทย โดยมีอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากรเป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน
    [ 08 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 รศ.สมยศ เชื้อไทย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บ่อเกิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 05 พ.ย. 2558 ]  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉือจี้ (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของการสร้างคนให้เป็นมนุษย์และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นภารกิจหลักทางการศึกษาที่มุ่งเน้น “สอนจรรยา ฟูมพักคุณธรรม”และศึกษาดูงานภารกิจหลักด้านอื่นๆของฉือจึ้ที่มุ่งส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอันดีงามและงานการกุศลต่างๆที่สอนให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ เสียสละอันเป็นวิถีชีวิตที่ปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนฉือจี้ให้เป็นมนุษย์และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป
    [ 02 พ.ย. 2558 ]  ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557
    [ 30 ต.ค. 2558 ]  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถ่องแท้
    [ 10 ต.ค. 2558 ]  วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายมหาชนบนหนทางการเมืองไทย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1-2 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 07 ต.ค. 2558 ]  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 และเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดน และระบบขนส่งของจังหวัดมุกดาหาร” ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
    [ 15 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 15 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
    [ 09 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 9 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
    [ 04 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 4 กันยายน 2558 ผศ.ดร.บุญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 3 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครูและมอบประมวล ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านการมอบประมวลกฎหมาย ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.ย. 2558 ]  วันที่ 2 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหารบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Thai Lawyer’s Roles in Business Expansion of Thai Companies to AEC and Beyond บทบาทของที่ปรึกษากฎหมายไทยกับการขยายธุรกิจของบริษัทไทยไปยัง AEC และประเทศอื่นๆ” ให้แก่นิสิตชั้นปี 4 ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 30 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะทุกระดับให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวารสาร ด้านบริการวิชาการสู่สังคม
    [ 20 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน และผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
    [ 13 ส.ค. 2558 ]  ตัวแทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 โดยมี อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร และอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 08 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตร่วมเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ อาคารกิจกรรม และลานกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 06 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมใจ : เรียนกฎหมายไม่ยาก เป็นนักนิติศาสตร์ไม่ง่าย” โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัว : เลือกหนังสือที่ใช่ จดอย่างไรที่ดี” โดย อ.รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “เตรียมสอบ : จากขาสั้นคอซองสู่น้องใหม่ จากปรนัยสู่ข้อสอบอัตนัย” โดย อ.ปวินี ไพรทอง ณ ห้อง 62 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 05 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อการอบรม “หลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนและหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ” ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 01 ส.ค. 2558 ]  วันที่ 1 สิงหาคม 2558 นางสาวเชาว์เนตร ชื่นจิตร นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
    [ 29 ก.ค. 2558 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 ก.ค. 2558 ]  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ Research & Innovation โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 17 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธรณ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 17 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำ และค่ายนิติอาสา ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
    [ 14 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 9 แห่ง โดยนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้แทนในการลงนามความมือของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 09 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และชมรมทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ทนายความและบุคคลที่สนใจ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการบังคับคดีตามคำพิพากษา, การรับโทษและการลดโทษของนักโทษ และบทบาทของทนายความในกรณีที่ ปปช.ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด” ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 08 พ.ค. 2558 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน “NU Project Award 2015” ครั้งที่ 15 คือ “ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลกับการรับรองสิทธิในสถานะบุคคล
    [ 25 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 25 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 เม.ย. 2558 ]  ในวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชา 230208 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย โดยมีอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรีและอาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงพิษณุโลก
    [ 20 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 20 เมษายน 2558 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายปกครอง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 3 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต
    [ 02 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการติดเข็มเครื่องหมายคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 เม.ย. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ณ ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์อภิญญา สระมาลีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชา 230430 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง
    [ 31 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการบริการแก่สังคมด้านกฎหมายหัวข้อ “ทำสัญญาเช่าหอพักอย่างไรไม่ปวดหัวภายหลัง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าหอพักแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป โดยมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัณณวิชญ์ ตปนียากร เป็นวิทยากร ณ ห้อง LAW 4103 อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 31 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 31 มีนาคม 2558 นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมส่งผลงานโครงการนิสิตเข้าประกวดในโครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงการนิสิต ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558” (NU Project Award 2015) จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 3 ผลงาน และโครงงานนิสิตเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลกับการรับรองสิทธิในสถานะบุคคล” ได้รับรางวัล Popular Vote (NU Project Award 2015)
    [ 30 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตอย่างศีลธรรมของนักกฎหมาย” และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมแนะแนวประสบการณ์ทางวิชาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และคุณจันทร์ฑิต มูลดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ
    [ 22 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิติสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลรอบกระชับมิตรระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ การแข่งขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ และงานเลี้ยงสังสรรค์
    [ 18 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 18 มีนาคม 2558 ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบมาร์กซิสม์” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง LAW4308 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 13 มีนาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสรรค์ความรักสามัคคีในหมู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 11 มีนาคม 2558 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พิษณุโลก : ศูนย์กลางคมนาคมของ AEC” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 ณ ห้อง QS2301 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 06 มี.ค. 2558 ]  วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการป้องกันภัยในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรและนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 02 มี.ค. 2558 ]  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง) สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายกับผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง)
    [ 20 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันทนายความ ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
    [ 09 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 09 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม Forum โรงแรมโยเดียเฮอริเทจ จังหวัดพิษณุโลก
    [ 03 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง บทบาทของคณะและอาจารย์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 02 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่นิสิตในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ การสมานฉันท์และสันติวิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ
    [ 02 ก.พ. 2558 ]  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ หัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ณ ห้อง ปราบไตรจักร 12 อาคารปราบไตรจักร
    [ 27 ม.ค. 2558 ]  ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558 ผศ.หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา และ พลตรี กิจคณิตพงศ์ อินทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 24 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 15 – 24 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรมอบรมความรู้ "เครื่องมือ 7 ชิ้น" ก่อนลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอแกน รวมทั้งเข้าพบนายอำเภอเมืองระนอง เพื่อเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร และนำเสนอผลการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ต่อนายอำเภอเมืองระนอง
    [ 20 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 20 มกราคม 2558 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 11 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 11 มกราคม 2558 นายสมชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์ และหลักประกัน ในหัวข้อเรื่อง “การค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 ม.ค. 2558 ]  วันที่ 8 มกราคม 2558 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้กับผู้ช่วยทนายความ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความ จังหวัดพิษณุโลก คุณศิริพันธ์ จงใจเทศ และคุณอรุณี ดรุณ ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ได้มาบรรยายและให้ความรู้แก่นิสิตประจำศูนย์กฎหมายคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 ธ.ค. 2557 ]  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2558 “25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสัตยา อรุณธารี รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 13 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 12 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้องนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 09 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เจ้าหน้าที่การทูต สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ภาคปกติ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 08 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 “สืบประเพณีดำรง ลอยกระทงมหาราช” ที่จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงฝึมือ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์
    [ 03 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 02 พ.ย. 2557 ]  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายชาญวิทย์ ชัยกันย์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง” ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 18 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "กฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 16 ต.ค.2557 ]  วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมศาลจำลอง ฯลฯ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
    [ 11 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และ อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนากับทีมงานคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “มุมมองหมอในพื้นที่ เพื่อจุดคำถามให้กับบทบาทนัก(เรียน)กฎหมาย” โดย นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง การลงพื้นที่หมู่บ้านกุยต๊ะ และหมู่บ้านมะโอะโคะ รวมทั้งการนำเสนอผลการเก็บข้อมูล สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับอำเภออุ้มผาง
    [ 08 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 05 ต.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวสุภาวิตา จันทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน13,516 บาท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ต.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ตุลาคม 2557 อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย" ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคปกติ ณ ห้อง QS2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    [ 24 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ครบทั้ง 4 ชั้นปี
    [ 11 ก.ย. 2557 ]  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท แก่นิสิตที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิต
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (POWER CHEER) ประจำปีการศึกษา 2557 The Great King กษัตรามหาราช ตอน พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 06 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 6 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) จัดสัมมนาหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การงานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม การขอรับสิทธิบัตรสำหรับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    [ 05 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 5 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.ย. 2557 ]  วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ และ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย” และวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย กำนันตำบลท่าโพธิ์ บรรยายเรื่อง “ปัญหาของชุมชนในตำบลท่าโพธิ์” และคุณขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ บรรยายเรื่อง “การสืบค้น และค้นคว้างานวิจัยของสำนักหอสมุด” ให้กับนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชา 230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ปัญหา เพื่อฝึกหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในเบื้องต้น ตลอดทั้ง ฝึกให้นิสิตมีทักษะและความสามารถที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ในอนาคต
    [ 29 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ท่านธีรทัย เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ,ท่านสาโรจน์ จันทรศิริ ตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก และนายจันทร์ฑิต มูลดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษในกิจกรรม Road Map for Lawyers ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาสู่อาชีพนักกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องปราบไตรจักร 42 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 21 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น0. – 12.00 น. และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และมอบประมวล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญนิสิตใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบันและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องนิติธรรมประทีป และห้องประชุมคณบดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 ส.ค. 2557 ]  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คระนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนกฎหมาย ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนด้านกฎหมายตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ อาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข และอาจารย์ปินี ไพรทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง QS2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติน มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ นายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม, นางสาวพิชามญช์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ และนางสาวนิธิอร เกิดศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งจัดโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้
    [ 14 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
    [ 08 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายในด้านต่างๆของคณะ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร เรืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต บรรยายเกี่ยวกับวินัยนิสิต ณ ห้อง 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ส.ค. 2557 ]  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก
    [ 31 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของดำเนินงานภายในคณะนิติศาสตร์ อันนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร
    [ 29 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 23 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจ ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 22 ก.ค. 2557 ]  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 26 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครของชุมชนและการพัฒนาทักษะทางกฎหมายในฐานะผู้ช่วยทนายความ” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
    [ 23 มิ.ย. 2557 ]  สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจ โดยเข้าตรวจติดตามในเรื่อง การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการ โดยเริ่มจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 57
    [ 18 มิ.ย. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมความร่วมมือเนติบัณฑิต ในการถ่ายทอดการบรรยายเรียนเนติบัณฑิต (ภาคค่ำ) ซึ่งเป็นบริการวิชาการแก่สังคมด้านกฎหมายภายในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการอบรมเนติบัณฑิต
    [ 17 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คุณเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนเครือข่ายกระเหรี่ยง เขตพื้นที่ตะนาวศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกียรติร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เราทุกคนคือบิลลี่ วิถีชีวิตสัญจร” ให้กับนิสิตในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 14 มิ.ย. 2557 ]  บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ WCP Business Consultancy Company Limited, สำนักงานกฎหมาย U Kyaw Myint และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    [ 05 มิ.ย. 2557 ]  วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายนักกฎหมายและผู้ช่วยนักกฎหมายพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง) เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ” โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 24 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการบริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ภาคพิเศษ ณ ห้องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์
    [ 21 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติอาสา ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก โดยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญของปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
    [ 19 พ.ค. 2557 ]  ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำนิสิตซึ่งประกอบได้ด้วย สโมสรนิสิต นิสิตกลุ่มให้คำปรึกษา ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบการเงินและพัสดุ การใช้หลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ” ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
    [ 08 พ.ค. 2557 ]  วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับงานกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีติดเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะ ที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่นิสิตรุ่นพี่เป็นผู้กำหนด อาทิเช่น ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม แต่งกายถูกระเบียบ เสียสละต่อสังคมและหมู่คณะ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการทำวิจัย ด้านกิจการนิสิต ด้านการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านการบริหารสำนักงาน และด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์
    [ 25 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 19 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 19 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา ตราสารเปลี่ยนมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้อง QS 2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 10 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 10 เมษายน 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย และบริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 เม.ย. 2557 ]  วันที่ 4 เมษายน 2557 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2557 ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เคารพนับถือ นับเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 31 มี.ค. 2557 ]  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย และนางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Open Journal System โดยได้รับรางวัลระดับชมเชย มอบรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โดยได้แนวคิดและคำปรึกษาจากทางผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ในการยกระดับวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 28 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 28 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบรายวิชากฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้ A" โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “วิธีคิดพิชิตตุ๊กตา" โดยอาจารย์จณัญญา ไผทฉันท์ และหัวข้อเรื่อง "ข้อสอบบรรยาย ง่ายกว่าที่คิด" โดย อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 24 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ และ นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา กฎหมายปกครอง หัวข้อเรื่อง “ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมนิติธรรมประทีป อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 22 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการ เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 15 มี.ค. 2557 ]  คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาการรับจำนำข้าวตามกระบวนการทางกฎหมาย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ อำเภอวังทอง, ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ อำเภอบางระกำ และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ อำเภอเนินมะปราง
    [ 14 มี.ค. 2557 ]  วันที่ 14 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมแนะนำการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้กับนิสิตทุกชั้นปี ในหัวข้อเรื่อง “เลือกหนังสือที่ใช่ จดอย่างไรที่ดี” โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ บำรุงสุข หัวข้อเรื่อง “เข้าใจกฎหมาย ง่ายนิดเดียว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ และหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมก่อนรบ อ่านจบก่อนสอบ” โดย อาจารย์ปวินี ไพรทอง ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
    [ 21 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญา
    [ 12 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล และอ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกแม่ตาว อ.แม่สอด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานสาธารณะบุคคลและสาธารณสุขในชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม” รวมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง ณ หมู่บ้านกุยต๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    [ 07 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพเชิญตัวแทนคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “จันทน์กะพ้อเกมส์” โดยมี ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนิติสัมพันธ์ อาคารคณะนิติศาสตร์
    [ 06 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “รู้จัก เข้าใจการค้าในอาเซียน และประชาชนอาเซียน” ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 ในรายวิชา 230404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง QS3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 03 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อศึกษาต่อ ณ ห้อง QS 3302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 01 ก.พ. 2557 ]  วันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.กิติวรญา รัตนมณี จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ในโครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกิจรรมมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคลของชาวบ้านแม่อาย : จากมุมมองของอดีตชาวบ้านแม่อาย 1,243 คน” การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์ชายแดนด้านสถานะบุคคล ณ บ้านมูเซอปะจู๋ อำเภอแม่อาย และงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมห้องเรียนกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับชาวบ้าน ณ บ้านร่มไทย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
    [ 20 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 20 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวที“ผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2557 เพื่อพบปะ หารือ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
    [ 10 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 10 มกราคม 2557 ผศ.จิรประภา มากลิ่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสรรค์ความรักสามัคคีในหมู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 07 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 7 มกราคม 2557 ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของคณะนินิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่คณะ ณ บริเวณสวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    [ 04 ม.ค. 2557 ]  วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมครูแนะแนวยุคใหม่เพื่อความนำสมัยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยกองพัมนากลยุทธ์การตลาด ณ โรงละคร อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768