สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี ในการนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบาย และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแนวทางความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว จัดขึ้น ณ ประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


  01 ก.ย. 2563
  29 มิ.ย. 2563
  26 ธ.ค. 2562
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524