สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทองค์กรตุลาการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ จากนักวิชาการทางนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรคนต่อไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร


  21 มิ.ย. 2564
  03 พ.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524