สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,573 คน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 166 คน (28/01/2562) วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสุนิสา ชาญตะบะ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รหัส 52 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นปริญญา (ผ้าทอมือลาวครั่ง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (28/01/2562)
    
วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร อาจารย์ผู้อาวุโส โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้น ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (22/04/2562) วันที่ 5 เมษายน 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้บริหารคณะ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (09/04/2562)
    
วันที่ 2 เมษายน 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 16 ซึ่งจัดโดยสำนักงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (02/04/2562) วันที่ 22 มีนาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ ในการบริหารงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (4 มกราคม 2561 – 3 มกราคม 2562) ให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (25/03/2562)
    
วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเวทีวิชาการ ในหัวข้อ “คุณค่าและทิศทางของการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ หัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ อาจารย์ดารุณี สมศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้อง QS 2302 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (21/03/2562) วันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (19/03/2562)
    
วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คดีอาญาชวนฉงวน” โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทพชร์ ฐาปนดุลย์ สารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (20/03/2562) วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง QS3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (20/03/2562)
    
    
 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....

 
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..24/11/2560
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..10/04/2562
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ ด้วย มหาวิทยาลัยนรเศวร ได้กำหนดจัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..12/03/2562
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 โดยจะดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2561 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..21/11/2561
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม ""99 ภาพพ่อหลวงในดวงใจ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในรัชกาลที่ 9 โดยขอเชิญบุคลากร นิสิต ร่วมส่งภาพพระราชจริยวัตร พระอิริยาบถ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ 1 คน ต่อ 1 ภาพ (ขนาดไม่เกิน 60x80ซม.)พร้อมกรอบ ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/11/2561
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ ให้แก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/11/2561
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/11/2561
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..01/11/2561
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..19/10/2561
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 สถานที่จัดงาน : ห้องสัมมนา 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..21/08/2561
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมายปกครองขั้นต้นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 สถานที่จัดอบรม: ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..01/05/2561
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..24/04/2561
   ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..30/10/2560
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ URL วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ..29/09/2560
   ประกาศคณะนิติศาสตร์ Law Nu English Club เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมชมรม [เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการท่องเที่ยว อาหาร ภาพยนตร์ เสียงเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป!] ผู้สนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ..04/08/2560
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ..11/05/2560
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..24/04/2560
   ประกาศ ด้วยรัฐบาลออสเตรียรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA - UNINET ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..23/12/2559
   ประกาศ ด้วยสถานเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รับสมัครชิงทุนในโครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..23/12/2559
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/10/2559
     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สอบผ่านข้อเขียนผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยได้ในปี 2559 และศิษย์เก่าสามารถแจ้งข้อมูลการทำงานให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/04/2559
     ประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 21 มีนาคม 2559 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..26/01/2559
     ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๖ ประเภททุน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..11/12/2558
     ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Waseda University ประเทศ ญี่ปุ่น คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..26/10/2558
     ประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 สมัยที่ 68 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..20/10/2558
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ๋ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..11/09/2558
    ขอเชิญบุคคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแนวปฎิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อศึกษาทบทวนแนวปฎิบัติ ตามมาตรา 25 , 27, 29 แห่งพระราชบัณญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..11/09/2558
    ประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 16 - 25 ปี เข้าร่วมโครงการ "ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย" คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..11/08/2558
    ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ คำชี้แจงการดำเนินการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558  ..22/07/2558
    ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญบุคคลกรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรอกแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทดลองงดใช้รถจักรยานยนต์  ..16/07/2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ภูมิแผ่นดิน ถิ่นอาเซียน" คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ..14/07/2558
    ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดระเบียบจราจร ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์  ..30/06/2558
    ประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในกลุ่มที่ 1 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..03/06/2558
    ประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 68 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..21/04/2558
    ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..19/03/2558
    ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 Gen A : Active Citizen "พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา" คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..19/03/2558
    พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย มีโครงการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาของทุกปี สำหรับผู้ที่สนสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..19/03/2558
    ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อมูลเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..27/02/2558
    ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 " ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2558 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..27/02/2558
    ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งโครงการประกวดเรียงความ "เยวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" (ระดับชาติ) ประจำปี 2558 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..12/02/2558
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..06/02/2558
    ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ..14/01/2558
คลิกเพื่ออ่านข่าวย้อนหลัง..

 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   กระทรวงยุติธรรม
  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์   ทรัพย์สินทางปัญญา
  กฎหมายไทย   กฤษฎีกา
  หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา   ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
  European Court of Human Rights   Baker & Mckanzie
  WIPO   WTO
  UN   AustLII
  ศาลปกครอง  

 
  ทุนพัฒนาอาจารย์  
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สทวช.)  NSTDA
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)  NECTEC
  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(สวทช.)  MTEC
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค)  BIOTEC
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา(วช.)  NRCT
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  TRF
  สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)  OEPP
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  TISTR
  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  TTSF
  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  MUA
  สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ(สพช.)  NEPO
  สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  TRF

 
  วิชาการ.คอม
  Thailandvisitor.com
  ProInterEd
  THE THAI BAR
  Thai International Education  (TIE)
  INFO Learning
  International Education Promotions
 
  British Council Thailand
  IDP Thailand
 
 
 
 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ACI)
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ACI)  Online in site : 1
  You're visitor number


Since : 22/4/2562
 
 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-55-961739 โทรสาร : 0-55-961740 Email Address : law@nu.ac.th
 
Copyright 2006, Faculty of Law Naresuan University. All rights Reserved.
Webmaster : satapornm@nu.ac.th
Best view sulotion is 1024 x 768 Support IE