สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมที่จำเป็นของนักกฎหมาย” โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดจากวิทยากร ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งนำไปพัฒนาตนเองในการทำงานฐานะของผู้มีวิชาชีพทางด้านกฎหมาย หรืออาชีพอื่นๆได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีความพร้อมต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

  วันที่ 9 มกราคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการไหว้ครูและพิธีเทียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และอบรมสั่งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรับขวัญนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับโครงการไหว้ครูและพิธีเทียนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี ในการนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบาย และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  29 มิ.ย. 2563
  09 ธ.ค. 2563
  09 ธ.ค. 2563
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524