สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายความ อัยการ (ทนายความแผ่นดิน) ต้องเตรียมคดี เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนไปศาลและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้กำลังศึกษาอบรมวิชาว่าความเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพทนายความ ทนายความฝึกหัด ทนายความผู้ประสงค์เพิ่มพูนทักษะในการว่าความซึ่งเป็นทักษะสำคัญมากในวิชาชีพทนายความ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ของทนายความ และกระบวนการพิจารณาคดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำองค์ความรู้จากการเสวนาไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาว่าความและศาลจำลอง ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และหลักจริยธรรม : กรณีศึกษาจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ถ่ายทอดจากอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนในการช่วยกันดูแลรักษา พัฒนา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้นิสิตนำไปปรับใช้และต่อยอดในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต


  21 มิ.ย. 2564
  03 พ.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524