สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.09 น. รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีประดับเข็มเครื่องหมายคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นิสิต เกิดความรัก ความผูกพันกับคณะ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นน้องรุ่นพี่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในเวลา 10.09 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโครงการทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  03 พ.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  22 มี.ค. 2564
  หนังสือ German Legal System and Laws
  ผู้แต่ง Nigel Foster , Satish Sule
  ISBN 9780199233434
  หนังสือ The Idea of Labour Law
  ผู้แต่ง Edited by Guy Davidov , Edited by Brian Langille
  ISBN 9780199669455
  หนังสือ Private Law : Key Encounters with Public Law
  ผู้แต่ง Edited by Kit Barker , Edited by Darryn Jensen
  ISBN 9781107039117
  หนังสือ Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches RESEARCH DESIGN
  ผู้แต่ง John W. Creswell, J. David Creswell
  ISBN 9781506386768
  หนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  ISBN 9786162697258
  หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  ผู้แต่ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
  ISBN 9786162697197
  หนังสือ ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา
  ผู้แต่ง ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  ISBN 9786162697555
  หนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ
  ผู้แต่ง ดร.สุรัชดา รีคี
  ISBN 9786162697524